ЗВІТ

ДИРЕКТОРА ПРИЛУЦЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДОРОШЕНКА АНАТОЛІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА

ЗА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Фактичний контингент учнів та слухачів ліцею станом на 01.01.2018р .- 327, що не перевищує ліцензований обсяг.

Для організації навчально-виробничого процесу ліцей має:

Навчальний комплекс потужністю на 720 учнів, до складу якого входять:

 • навчально-побутовий корпус – чотирьохповерхова цегляна будівля капітального типу забудови з центральним опаленням, де розташовані  16 навчальних кабінетів, з них із загальноосвітньої підготовки – 7, із професійно-теоретичної підготовки – 9, кабінети адміністрації навчального закладу, методичний кабінет, бібліотека та читальний зал, їдальня на 170 місць, актовий зал на 350 місць, спортивний зал, музей історії воєн;

 • гуртожиток – п’ятиповерхова цегляна будівля капітального типу забудови з центральним опаленням , водопостачанням та каналізацією, освітленням, де розташовані кімнати для проживання 150 учнів, 5 навчальних кабінетів з професійно-теоретичної підготовки, навчально-виробничі майстерні, кабінет практичного психолога і соціального педагога та сенсорна кімната

 • навчально-виробничі майстерні та лабораторії – три одноповерхові цегляні будівлі капітального типу забудови з центральним опаленням, водопостачанням та каналізацією, освітленням ;

 • навчально-практичний центр з професії монтажник санітарно-технічних систем і устаткування-одноповерхова цегляна будівля капітального типу забудови з центральним опаленням, водопостачанням та каналізацією, освітленням;

 • навчальний автодром, на якому розташовані необхідні навчальні елементи.

Джерелом фінансування ліцею є кошти, що надходять від обласного бюджету на підготовку кваліфікованих робітників в межах регіонального  замовлення та державних субвенцій на загальноосвітню підготовку від оренди не задіяних у навчальному процесі приміщень, від фізичних та юридичних осіб за надання  освітніх автотранспортних послуг.

Основними замовниками кадрів є : ПрАТ «Будмаш», ПрАТ «Прилуцька швейна фабрика», Агропромисловий комплекс Прилуцького району, салон «Londa», швейна фабрика «Корона», ТОВ «Алітоне», ТОВ «Наташа-АГРО», ресторан «Хрущовка», кафе «Малятко», ТОВ «ВТФ «Керамік-Прилуки»

 

 

 

 

Формування контингенту учнів, слухачів

В Прилуцькому професійному ліцеї  навчання здійснюється за державним замовленням, яке визначається на підставі плану прийому у відповідності до ліцензійного обсягу, шляхом укладення договорів на підготовку кваліфікованих робітників з підприємствами - замовниками.

Прийом учнів, слухачів на навчання здійснюється  відповідно до правил прийому в ліцей, розроблених на основі «Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України», затверджених наказом МОН України від 14.05.2013 р. № 449.

Одним з основних напрямків формування контингенту є профорієнтаційна робота. Щороку згідно з наказом директора за напрямками підготовки створюються творчі групи педагогічних працівників, які координують роботу з набору молоді на навчання з ліцензованих професій.

Для організації та здійснення прийому учнів, слухачів на навчання згідно з наказом директора ліцею щороку створюється приймальна комісія. Комісія розглядає заяви абітурієнтів, вивчає їх соціальний статус, формує особові справи, які надалі зберігаються в сейфі в секретаря навчальної частини. На кожну групу заводиться окрема папка. Секретар приймальної комісії веде журнал обліку поданих абітурієнтами документів та пише протоколи.

 Переважним правом при зарахуванні до ліцею користуються учні, які мають пільги, визначені правилами прийому. Зарахування до навчального закладу затверджується наказом директора.

На навчання за державним замовленням прийнято в 2017 році 139 учнів. Державне замовлення на підготовку робітничих кадрів виконується  згідно з планом набору.

У навчальному закладі ведуться книги наказів з прийому та відрахування учнів, слухачів, поіменні книги, книга реєстрації видачі дипломів та атестатів, книги реєстрації видачі свідоцтв. Усі облікові документи ведуться навчальною частиною в цілому без порушень і зберігаються в сейфі заступника директора з навчально-виробничої роботи.

 Водночас у навчальному закладі спостерігається значна кількість відрахувань. У 2017-2018 навчальному році відраховано 17 учнів. Основними причинами відрахувань є грубі порушення дисципліни учнів; невиконання навчальних планів та програм, зміна місця проживання батьків, стан здоров`я, перевід до інших навчальних закладів.

З навчального закладу випущено у 2016-2017 навчальному році –

164 учн. Відсоток працевлаштування станом на 01.01.2018 складає -69,5%. Значна кількість випускників ліцею продовжують навчання у вищих навчальних закладах -33 (20%).

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка кваліфікованих  робітників.

 

У Прилуцькому професійному ліцеї Чернігівської області зміст навчально – виробничого процесу і терміни навчання визначаються  робочими навчальними планами і програмами  з кожної ліцензованої професії, які розроблені відповідно до Державного стандарту професійно – технічної освіти.  Вони узгоджені із  замовниками  робітничих кадрів, навчально – методичним центром ПТО та затверджені начальником Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації. Зміст робочих навчальних планів відповідає вимогам освітньо – кваліфікаційних характеристик з кожної професії .

Навчальний заклад  забезпечений  державними стандартами професійно – технічної освіти та  нормативними документами з підготовки кваліфікованих робітників.

Для кожної з ліцензованих професій розроблені пакети навчально – програмної документації, які  містять освітньо – кваліфікаційні характеристики з професій, робочі навчальні плани та програми, переліки необхідних засобів навчання, критерії кваліфікаційної атестації випускників.

Робочі навчальні  програми та  поурочно – тематичні  плани щорічно розглядаються  на засіданнях методичних комісій з метою внесення змін та доповнень відповідно до сучасних вимог.

Викладачами та майстрами виробничого навчання розроблені поурочно – тематичні плани, переліки навчально – виробничих робіт, плани виробничого навчання на місяць, які розглядаються на засіданні методичних комісій та затверджуються заступником з навчально – виробничої роботи..

Для здійснення  планового контролю навчальної роботи викладачами та майстрами виробничого навчання розроблені тестові завдання  для проведення перевірочних робіт, комплексних контрольних завдань в трьох варіантах з кожної професії. Якість підготовки слухачів з професійно – теоретичної, професійно – практичної підготовки оцінюється відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик з професій за 12-ти бальною системою критеріїв оцінювання навчальних досягнень слухачів.

Основними документами навчально – виробничого  процесу є  робочі навчальні плани з  професій, робочі навчальні програми з навчальних предметів та професійно – практичної підготовки, поурочно – тематичні плани, плани роботи з виробничого навчання на місяць, розклад занять. Поурочно – тематичні плани розроблені з кожного предмету, розглянуті на засіданнях методичних комісій та затверджені заступником директора з навчально – виробничої роботи. У ліцеї контроль за своєчасністю розробки, узгодження, затвердження і виконання робочих навчальних планів здійснює заступник директора з навчально – виробничої роботи.

    Водночас у навчальних планах і програмах недостатньо враховані характерні особливості базових підприємств, за якими здійснюється підготовка робітників.

    Методичні комісії недостатньо впливають на адаптацію навчальних планів і програм до вимог промислового, сільськогосподарського, швейного та будівельного виробників.

Навчальний процес у ліцеї здійснюється вiдповiдно до розкладу занять, який складається на пiдставi затверджених робочих навчальних планів та наказу про педагогічне навантаження викладачів. Педагогічне навантаження встановлюється відповідно до чинної освіти та досвіду викладачів.

Розклад занять складається заздалегідь перед початком кожного семестру, затверджується директором навчального закладу і не суперечить вимогам нормативно-правової документації. Згідно з робочими навчальними планами розклад змінюється в першому семестрі  двічі, в другому – шість разів. У розкладі враховано чергування теоретичних загальноосвітніх, загально-технічних, професійно-теоретичних, лабораторно-практичних занять та професійно-практичної підготовки згідно з робочими навчальними планами. У навчальному закладі заведений журнал замінених уроків. Заміни уроків здійснюються обґрунтовано через хворобу педагогічних працівників, відрядження, участь в семінарах, курсах підвищення кваліфікації.

Заняття проводяться в одну  або дві зміни в обладнаних згідно з нормативними вимогами кабінетах та навчально-виробничих майстернях. Тривалість занять та перерв відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

У ліцеї заведені журнали теоретичного й виробничого навчання, які  своєчасно заповнюються з дотриманням відповідних норм і правил. Журнали постійно контролюються адміністрацією ліцею, зауваження занотовуються в кінці журналів. Аналіз стану ведення журналів з кожної професії свідчить, що повнота виконання робочих навчальних планів і програм, їх зміст і послідовність вивчення предметів відповідають вимогам.

Навчальний заклад в основному забезпечений робочими навчальними місцями для якісного засвоєння навчальної і програми професійно-теоретичної,  і професійно-практичної підготовки.

Професійно-теоретична підготовка проводиться у восьми навчальних кабінетах. Матеріально-технічна база ліцею дозволяє проводити професійно-практичну підготовку всіх навчальних груп  І курсу в одинадцяти навчальних майстернях та двох лабораторіях у повному обсязі. Перед виходом учнів на виробниче навчання та виробничу практику на підприємства в ліцеї видається наказ «Про направлення учнів на виробництво». Забезпеченість робочими місцями на підприємствах проводиться на підставі укладених договорів, враховуючи підготовку за інтегрованими професіями. Питання організації виробничого навчання та виробничої практики, виконання планів навчально-виробничої діяльності періодично обговорюються на засіданнях педагогічної ради та щотижнево на інструктивно-методичних нарадах майстрів виробничого навчання.

 

 

Уроки теоретичного навчання проводяться в 22 навчальних кабінетах за напрямками. Для викладання предмету «Фізична культура і здоров’я» в ліцеї є спортивна зала, обладнаний спортивний майданчик. Для викладання предметів «Інформатика» та «Інформаційні технології» в ліцеї існує комп’ютерний клас.

В усіх навчальних кабінетах розроблені паспорти комплексно-методичного забезпечення, які постійно оновлюються й поповнюються новими матеріалами.

Навчання в ліцеї завершуються державною кваліфікаційною атестацією. Державна кваліфікаційна атестація та присвоєння кваліфікації здійснюється відповідно до «Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту».

Планування контролю в межах ліцею передбачене окремим розділом плану роботи навчального закладу на рік й включає ряд основних заходів щодо аналізу навчально-виховного процесу. Розроблений графік  контролю, зміст якого направлений на підвищення якості навчально-виховного процесу. Адміністрацією постійно ведеться контроль за виконанням цього графіку. Результати контролю розміщують в наказах ліцею та обговорюють на педагогічній раді.

Двiчi на рік за наказом директора проводяться директорські контрольні роботи. Завдання цих робіт та аналізи результатів розглядаються на методичних комiсiях та педагогічній раді.

У 2017 – 2018 навчальному році директором відвідано 45 уроків, заступником директора з навчально-виробничої роботи-57 уроків, заступником директора з навчально-виховної роботи-53 уроки, старшим майстром-47 уроків, методистом-75 уроків. Облік контролю ведеться кожним керівником в окремих журналах.

У ліцеї проводяться предметні олiмпiади з предметів загальноосвітнього та професійно-технічних циклів. Учні ліцею постійно беруть участь в обласних олімпіадах, конкурсах фахової майстерності.

Для підвищення якості професійної майстерності в навчальному закладі проводяться конкурси професійної майстерності серед учнів. За результатами конкурсів видається наказ по ліцею про заохочення найкращих учнів і майстрів виробничого навчання.

 

Навчально-виховна діяльність, соціальний захист учасників

навчально-виховного процесу

         Організація навчально-виховного процесу та соціального захисту учнів в Прилуцькому професійному ліцеї здійснюється відповідно до наказу МОН від 16.04.2002 р. № 257 «Про затвердження орієнтовного «Положення про організацію і проведення виховної роботи в професійно-технічних навчальних закладах Міністерства освіти і науки України»», наказом МОНу від 15.06.2006 р. «Про затвердження «Положення про організацію навчально-виховного процесу в професійно-технічних навчальних закладах»», перспективних планів роботи та інших нормативно-правових документів.

         Для реалізації змістовного дозвілля, підтримки й розвитку творчих здібностей учнів у річному плані навчального закладу сплановано роботу гуртків та секцій різноманітного спрямування. У ліцеї працює 19 гуртків на платній основі, 14 гуртків - на громадських засадах. Загалом, близько 80 % учнів від загального контингенту охоплено гуртковою роботою.

         Учні мають можливості регулярно займатися спортом та розвивати свої художньо-естетичні здібності в добре обладнаних спортивному та актовому залах.

         Усі учні, що схильні до правопорушень, відвідують заняття в гуртках та секціях (17 уч.) .

При ліцеї створено Раду профілактики правопорушень на чолі з директором, до складу якої входить 12 членів. На її засіданнях заслуховуються учні, схильні до правопорушень, звіти громадських вихователів про роботу із закріпленими учнями.

Ліцей співпрацює із службами у справах дітей та правоохоронними органами. Заведено облікові картки на учнів, які вчинили правопорушення. Відповідно видаються накази про закріплення громадських вихователів за такими учнями. На обліку перебуває 7 учнів, схильних до правопорушень, з яких 3 перебуває на обліку в кримінальній міліції у справах дітей.

Класними керівниками регулярно проводяться тематичні виховні години щодо формування здорового способу життя серед учнів на тематику «Не переступи межі», «Обережно - наркотики», «Відповідальність неповнолітніх за правопорушення», «Бійся байдужих», «Куріння - це шкідливо».

У 2017 -2018 н.р. з учнем ліцею проведено ряд заходів, спрямованих на посилення громадянського та патріотичного виховання, а саме:

- жовтень 2017 р. за підтримки волонтерів м.Прилуки учні долучалися до виготовлення маскувальної сітки, яка була передана в зону АТО;

- 4 грудня 2017 р. в зону АТО передано зібрані учнями та медпрацівниками ліцею одяг, продукти, обереги, листи, листівки;

- листопад 2017 р. – на честь Дня Гідності та Свободи проведено зустріч з представниками волонтерської громади та продемонстровано виставку із зони АТО;

- листопад 2017 р. - проведено вечір-реквієм до Дня пам’яті жертв голодомору «Над білим янголом скорботи»;

- грудень 2017 р. - учні відвідали відеолекторій до Дня волонтера «Мистецтво дарувати добро»;

- 28.11.17 р. - на базі методоб’єднання класних керівників ліцею проведено обласний вебінар на тему: «Роль класного керівника у формуванні активної життєвої позиції молоді, вихованні гідного громадянина готового до збереження суверенітету та територіально цілісності Батьківщини»;

- 13.10.17 р. для учнів та педпрацівників ліцею було проведено традиційний захід присвячений Дню Захисника Вітчизни «Козацькі забави»;

- 21.11.17 р. - учні та педпрацівники ліцею взялиучасть у мітингу з нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи;

- 05.12.17 р. - у ліцеї  урочисто проведено тематичний захід з нагоди Дня Збройних Сил України за участі представників військкомату;

- 29.01.18 р. - актив навчальних груп ліцею відвідав історико-патріотичний комплекс «Пам’яті героїв Крут»;

- 29.01.18 р. – учні ліцею взяли участь у скайп-діалозі «Вони боролися за волю» до 100-річчя пам’яті героїв Крут;

- 30.01.18 р. – проведено урок мужності, присвячений 100-річчю бою під Крутами;

- 30.01.18 р. – учні ліцею взяли участь у круглому столі «За Україну, за волю», присвяченому 100-річчю подвигу Героїв Крут;

- 14.02.18 р. – за підтримки військового комісаріату з учнями ліцею проведено практичне заняття на тему «Тактико-технічні характеристики зброї», де учні мали можливість провести збирання та розбирання автомата;

- 20.02.18 р. – учні та педагогічні працівники ліцею взяли участь у заходах з нагоди вшанування Героїв Небесної Сотні та річниці Революції Гідності. В ході заходів було проведено мітинг-реквієм «Героям Слава» та покладання квітів до банера Небесної сотні. Крім того, було проведено вечір-реквієм «Небесна Сотня білих журавлів» за участі безпосередніх учасників Революції Гідності;

- в усіх навчальних групах проведено цикл виховних годин на теми: «Наша Вітчизна- Україна», «Державні символи України», «Твої права і обов’язки», «Роль українського народу у перемозі над нацизмом», «Про геноцид українського народу 1932-1933 р.р.»;

- квітень 2018 р. – за підтримки Прилуцької волонтерської організації «Спілка ветеранів АТО «Щит» учні ліцею виготовили та передали в зону АТО 100 метрів маскувальної сітки;

- 08.05.18 р. планується в ліцеї проведення урочистої лінійки пам’яті «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» до Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

У навчальному закладі розроблено соціальний паспорт ліцею, де міститься інформація про учнів з дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, постраждалих від катастрофи на ЧАЕС, напівсиріт, учнів з малозабезпечених сімей, учнів з особливими потребами тощо.

У гуртожитку навчального закладу, який розрахований на проживання 150 осіб, у 2017-2018 навчальному році проживало 102 учні. Вони проживають на 3-х поверхах. На кожному поверсі зроблено косметичний ремонт житлових кімнат, відремонтовано побутові та душові кімнати, туалети. У гуртожитку працює 2 вихователі.

У гуртожитку діє учнівське самоврядування. Рада гуртожитку, яка складається з 16 учнів, проводить заходи з покращення житлово-побутових умов та виконання мешканцями правил внутрішнього розпорядку. При Раді діє 6 секторів: організаційний, культурно-масовий, спортивно-масовий, редакційний, бібліотечний, кожен з яких виконує покладені на нього функції.

Рада щомісячно проводить засідання та приймає відповідні рішення з розглянутих питань. Центром патріотичного виховання навчального закладу є музей історії воєн у якому подано поглиблену інформацію про Героя Радянського Союзу, легендарного розвідника, випускника училища

К.С. Гнідаша, працівників училища, які не повернулися з Другої світової війни, випускників, що  загинули на Афганській війні та в зоні АТО.

При гуртожитку працює музей народознавства «Світлиця», який очолює бібліотекар ліцею Коростій Н.А. Членами клубу проводяться фольклорні вечори «Скарби з бабусиної скрині», «Щедрий вечір», «Козацькому роду нема переводу».

            При бібліотеці працює клуб «Народознавець». Клуб володіє різними формами та методами роботи, допомагає формувати у кожного учня бережливе ставлення до цінностей й скарбниць культури. Його діяльність  спрямована на збереження традицій краєзнавства. Ведеться пошукова робота. Членами клубу зібрано  понад 100 експонатів українського побуту.

         Педагогічним колективом ліцею розроблено систему заходів, спрямованих на організацію контролю та зменшення кількості пропусків занять , особливо без поважних причин.

         Майстри виробничого навчання, класні керівники щоденно перевіряють присутність учнів, виявляють причини відсутності, здійснюють заходи щодо залучення до занять учнів, які пропускають уроки. У разі хвороби учні надають медичні довідки та інші документи, що підтверджують право бути відсутнім на заняттях.

Проте у виховній роботі є ряд невирішених питань:

1. Недоліки у злагодженості роботи педагогічного колективу та батьків учнів, унаслідок чого ліцей має значну кількість втрат контингенту.

2. Не на повну міру працює учнівське самоврядування.

3. Окремі учні роблять антигромадські та протиправні дії.

 

Навчально-методична діяльність

 

Організація навчально-методичної діяльності у Прилуцькому професійному ліцеї проводиться відповідно до Положення про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі.

Колектив Прилуцького професійного ліцею працює над науково-методичною проблемою: «Формування професійних компетентностей  учнів засобами інноваційних технологій».

За 2017-2018 н.р викладачі та майстри виробничого навчання ліцею розробили та віддрукували 19 навчально-методичних посібників та розробили 8 електронних програмних навчальних засобів.

Напрацьований та узагальнений досвід майстри та викладачі ліцею поширюють серед викладачів та майстрів виробничого навчання ПТНЗ області. За 2017-2018 н.р  на базі Прилуцького професійного ліцею пройшло 2 обласних секції.

Усі питання, що обговорювалися на засіданнях педагогічної ради, спрямовані на удосконалення навчально-виробничого процесу і його методичного забезпечення відповідно до державних стандартів; рішеннями педагогічних рад визначені основні напрямки роботи педколективу. Більшість прийнятих педрадою рішень має конструктивний характер, систематично бговорюєтьсястан роботи з виконання раніше прийнятих рішень.

Щомісячно проводяться інструктивно-методичні наради з актуальних питань організації навчально-виховного процесу, вивчення нормативно-розпорядчих документів.

У навчальному закладі працюють шість методичних комісій.

Кожна методична комісія має власну науково-методичну проблему, пов’язану із загальноліцейною науково-методичною проблемою.

У своїй роботі методичні комісії звертають увагу на питання удосконалення навчальних планів і програм відповідно до нових Стандартів, розроблених на компетентісній основі, навчально-матеріальної бази, вивчення й узагальнення кращого досвіду роботи викладачів і майстрів виробничого навчання. Планами роботи методичних комісій передбачено обговорення методичних доповідей і розробок, обмін досвідом, впровадження передового педагогічного досвіду викладачів регіону.

Таким чином, у цьому навчальному році було вивчено й узагальнено досвід роботи викладача інформатики Марченко А.В. «Формування інформаційної компетентності учнів через систему ігрових та практичних технологій», майстра в/н Огієнко С.В. «Застосування інтерактивної технології навчання на уроках виробничого навчання з професії «Кухар».

Методичний кабінет забезпечено для проведення масових методичних заходів та індивідуальної роботи педпрацівників, збереження й демонстрації навчально-плануючої документації, методичних матеріалів та рекомендацій, методичної літератури, передплатних видань тощо. Працює постійно діюча виставка методичних напрацювань педагогічного колективу.

У плані роботи методичного кабінету визначені основні напрямки його діяльності, передбачені заходи, спрямовані на створення довідково-інформаційного фонду методичних матеріалів, організації індивідуальної роботи з викладачами, майстрами виробничого навчання, класними керівниками в підготовці та проведенні уроків та позаурочних заходів. З цією метою у ліцеї впроваджено випуск раз на рік «Методичного вісника», у якому друкуються кращі матеріали педагогічних працівників ліцею. У цьому році матеріали об’єднані темою: «Шляхи підвищення професійної компетентності учнів ПТНЗ ». Планом роботи також передбачено проведення педагогічних читань, семінару-практикуму, аукціону педагогічних ідей, присвячених роботі над загальноліцейною проблемою.

Організація якісної методичної роботи впливає й на рівень підготовки учнів. Свої успіхи у фаховій та загальноосвітній підготовці вони демонструють під час проведення обласних олімпіад. Так, у рейтингу ПТНЗ за результатами участі команди ліцею в обласних олімпіадах із загальноосвітніх предметів у 2017- 2018 н.р. зайняли четверте  місце, учениця 11 ШВ групи Юрченко Яна стала переможцем обласного етапу VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім.Т.Шевченка (викладач Куленча І.І.)

 

Забезпечення учнів ПК складає – 100%, прикладними програмними засобами із загальноосвітньої підготовки - 85%, із професійної – 60%.

У фахових журналах за 2017–2018 н.р. були надруковані матеріали  Тишкевич С.М. «Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес для розвитку творчих здібностей учнів». Збірник восьмої Всеукраїнської науково-практичної конференції. «Інноваційна професійно-технічна освіта : пошуки оновлення»(том. 1); Маялренко Н.П., Юдіна Н.С. «Зварювальні роботи та охорона навколишнього середовища»; Збірник Міжнародного науково-практичного Інтернет-семінару», «Інноваційні технології при підготовці кваліфікованих робітників зварювального виробництва (том. 2)

Педагогічний колектив ліцею бере активну участь у заходах, запланованих і проведених НМЦ ПТО. Зокрема у обласному конкурсі на кращу рекламно-профорієнтаційну продукцію в системі професійно-технічної освіти колектив ліцею зайняв почесне ІІІ місце.

Водночас, у навчальному закладі організація навчально-методичної діяльності має певні недоліки й проблеми, а саме:

 • завершити роботу із комплектації та систематизації методичного забезпечення викладання  предметів професійно-теоретичної підготовки: технології монтажу санітарно-технічних систем і устаткування, матеріалознавства.

 • працювати над забезпеченням навчально-методичною літературою та прикладними комп’ютерними програмами з професійної підготовки.

 

Безпека життєдіяльності учасників

навчально-виховного процесу.

 

         У Прилуцькому професійному ліцеї робота щодо створення здорових і безпечних умов праці й навчання, запобігання виробничому травматизму проводиться відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці »,

« Положення про порядок розслідування нещасних випадків у професійно – технічних навчальних закладах ».

         Розроблені положення :

 - «Про організацію роботи з охорони праці в Прилуцькому

 професійному ліцеї»

 - «Про службу з охорони праці»

- «Про порядок розслідування нещасних випадків у ППЛ»

- «Положення про комісію з питання охорони праці ППЛ»

- «Положення про навчання учнів ППЛ професіям пов’язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці.

- «Положення про кабінет охорони праці ППЛ»

- «Положення про комісію з питань охорони праці»

- «Положення про службу спостереження за небезпечною експлуатацією будівель і споруд ППЛ»

 - «Положення про енергетичну службу у ППЛ»

         Навчальний заклад забезпечений чинними законодавчими й нормативно–правовими документами з питань охорони праці та пожежної безпеки.

         Кабінет з предмету «Охорона праці» відповідає вимогам «Положення про кабінет з охорони праці у ПТНЗ».

         Між адміністрацією й колективом Прилуцького професійного ліцею укладено колективний договір, в якому враховано більшість питань з організації безпеки життєдіяльності та створення належних умов праці.         У розроблених посадових обов’язках працівників навчального закладу враховані питання охорони праці. Інструкції з охорони праці в кабінетах та навчальних майстернях з кожної професії узгоджені й затверджені в установленому порядку. Складено реєстр Інструкцій з охорони праці.

         У журналах теоретичного навчання ведеться облік виконання навчальної програми з предмету  «Охорона праці» та «Рівня навчальних досягнень учнів».

         Ведуться журнали реєстрації інструктажів : вступного, первинного, повторного, позапланового і цільового.

         У кабінетах та майстернях дотримуються вимоги з охорони праці, санітарно – гігієнічних норм, забезпечується виробничий режим.

         Щорічно складається та затверджується у встановленому порядку акт готовності навчального закладу до нового навчального року та акт перевірки спорт та спецобладнання, що знаходиться в спортзалі та спортивному майданчику, на придатність їх використання.

         Проведено навчання з педагогічними та технічними працівниками ліцею на ІІ групу допуску з електробезпеки. Отримано дозволи Управління Держпраці у Чернігівській області на експлуатацію електричного устаткування  закритої трансформаторної підстанції ЗТП-91, експлуатацію посудин, що працюють під тиском 0,05 МПа та виконання зварювальних та газополум’яних робіт. Вартість навчання та отримання зазначених дозволів становить більше 12 тисяч гривень.

Водночас слід зазначити, що :

 • кабінет з предмету «Охорона праці» не в повній мірі відповідає встановленим вимогам, обладнаний на 85% від потреби ;

 • навчальний заклад не в достатній кількості забезпечений вогнегасниками .

 

Кадрова робота

         Навчальний заклад укомплектовано керівними й педагогічними кадрами  на 100% від потреби;

 • викладачами 100%

 • майстрами виробничого навчання на 100%

Усі викладачі мають повну вищу освіту, що відповідає фаху.

Фаховий рівень майстрів виробничого навчання відповідає професіям та кваліфікації тих спеціальностей, з яких ведеться підготовка учнів, повну вищу фахову освіту мають 13 майстрів виробничого навчання (36,5%); базову вищу фахову освіту мають 6 (30%), навчаються за фахом 4 (20%), освіта не за фахом у 9 (39%), але вони вчасно проходять курси підвищення кваліфікації, стажування на підприємствах міста та мають чималий стаж роботи в ліцеї.

         Підготовку робітничих кадрів здійснюють педагогічні працівники, які мають стаж педагогічної роботи:

більше 20 років – 25 (54%)

більше 10 років – 11 (24%)

від 3-х до 10 років – 9 (19,5%)

до 3-х років – 1 (2,17%)

З метою всебічного комплексного оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників, їх відповідності займаній посаді, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу в навчальному закладі проводиться атестація педагогічних працівників згідно з Типовим положенням  про атестацію педагогічних працівників.

По результатах атестації навчальний процес забезпечують викладачі, які мають категорії:

- вищу 8 – 50,0%, із них 4 мають педагогічне звання «Старший викладач»

- І категорія – 5 (43,75%)

- ІІ категорія – 1 (6,6%)

- спеціаліст – 1 (6,25%)

Педагогічне навантаження розподіляється відповідно до фахової освіти викладача.

         - 3 (21%) мали педнавантаження згідно норми;

         - 7 (50%) мали педнавантаження понад 720 годин (найбільше – 852 години);

         - 4 (29%) не мали повного педнавантаження, але вони дали письмову згоду на педнавантаження менше встановленої норми.

Усі педагогічні працівники вільно володіють державною мовою, 87,5% викладачів вміють користуватися комп’ютерною технікою на рівні користувачів і застосовують її в практичній діяльності.

Ведення особових справ, карток обліку здійснюється інспектором з кадрів відповідно до вимог. На всіх працівників навчального закладу розроблені посадові інструкції, в яких передбачено питання охорони праці й вимоги кваліфікаційних характеристик.

 

Матеріально – технічна база ліцею

Прилуцький професійний ліцей Чернігівської області для здійснення освітньої діяльності з професійної підготовки відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу має у своєму розпорядженні навчально матеріальну базу: 22 навчальних кабінети, з них 8 - для загальноосвітньої підготовки,

5 - для загально -технічної підготовки, 9 - для професійно –теоретичної підготовки, 11 навчально – виробничих майстерень, 2 лабораторії, комп’ютерний клас, бібліотеку, спортивний зал та спортивний майданчик.

         У жовтні 2017 р. на базі ліцею було відкрито регіональний навчально-практичний центр з професії «Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування».

Для здійснення навчально –виробничого процесу у навчальному закладі обладнано навчально–виробничі майстерні (2 слюсарні майстерні, 2 майстерні електрогазозварників, майстерня електрозварників, сантехнічна майстерня, 2 швейні майстерні, майстерня перукарів, манікюрна майстерня), лабораторії з будови та ремонту автомобілів та гарячого регулювання двигунів, навчальний автодром.

В ліцеї складені та використовуються переліки матеріально-технічного забезпечення підготовки кваліфікованих робітників за фахом. В плані роботи на рік передбачено здійснення заходів щодо поповнення навчальних кабінетів, лабораторій та майстерень сучасним обладнанням, інструментами, наочністю новими практичними, методичними матеріалами підручниками та посібниками.

Водночас, для повного виконання навчальних планів і програм потрібно усунути наступні недоліки:

 

 •  кабінет  «Організації виробництва і обслуговування» необхідно поповнити, посудом для сервірування та столовою білизною;

 • у кабінетах спецтехнологій необхідно оновити комплекти плакатів з новітніх виробничих технологій та сучасного обладнання;

 

Фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність

            Фінансово-господарська діяльність Прилуцького професійного ліцею спрямована на забезпечення навчального процесу і здійснюється згідно з кошторисом доходів і видатків, який розробляється щорічно.

Спортивна база ліцею дозволяє створити для учнів умови для занять фізичною культурою і спортом.

Ліцей по 1.01.17 року фінансувався з обласного бюджету та освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом згідно з затвердженим кошторисом на рік. Надходження коштів та їх витрат проводяться згідно  з КЕКВ. Надходження коштів на поточний рахунок установи здійснюється згідно з кошторисом в повному обсязі, що відповідає «фактичним видаткам». Надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетною установою, також здійснюється згідно з кошторисом спеціального фонду.

 

В умовах обмеженого державного фінансування одне із основних додаткових джерел, що забезпечує видатки на організацію професійного навчання, утримання навчально-матеріальної бази, техніки, обладнання, її поновлення та розвиток навчального закладу, є доходи від господарської діяльності, доходи від навчально-виробничої діяльності і наданих послуг населенню, платне навчання, перепідготовка, благодійні внески, оренди приміщень, інші надходження.

 

Надходження та використання коштів загального фонду

за 2017 рік

Надійшло коштів всього:                                  9868942,15 грн.

з них :

Використано на:

- заробітна плата                                                        5802660,10 грн.

- нарахування з/плати                                       1267273,29 грн.

- придбання матеріалів, обладнання

  для навчально-практичного центру               280300,00

- виплата допомоги на одяг

  дітям – сиротам                                                        38519,00 грн.

- виплата компенсації на харчування

  дітям – сиротам                                                        131032,00 грн.

- оплата послуг поточного ремонту

   навчально- практичного центру                   267000,00

-  оплата послуг, заміри опору                        10000,00

- оплата комунальних послуг

   (теплопостачання, водопостачання,

    електроенергія)                                             865118,76

- стипендія                                                         1161127,00 грн.

- виплата матеріальної допомоги

  дітям – сиротам                                                        45912,00 грн.

 

 

Надходження коштів по спеціальному фонду за 2017 рік :

- надходження за навчання                                                 25430,00 грн.

- виробнича практика                                                          6500,00 грн.

- плата за харчування                                                          64134,00 грн.

- оренда приміщень                                                             99248,66 грн.

                                                                 

Всього:                                                                                 195312,66 грн.

 

Витрачено коштів по спеціальному фонду за 2017 рік:

Всього видатків                                                 -                 206719,68 грн.

із них:

- заробітна плата                                                        -                 22616,42 грн.

- нарахування з заробітної плати                     -                   4894,08 грн.

- предмети, матеріали                                       -                 52912,86 грн.

( будматеріали, канцтовари, запчастини,

  бензин, електротовари, електрообладнання,

   і інше )

- медикаменти                                                    -       

- продукти харчування                                              -                 79659,00 грн.

- оплата послуг                                                  -                   39071,45 грн.

  (страхування автомобілів, техогляд автомобілів,

   послуги зв’язку,  повірка лічильника,

   послуги транспортних  засобів,

   послуги програмного забезпечення та інше )

- видатки на відрядження                                 -                 10845,00 грн.

- окремі заходи по реалізації державних                  -                   1735,95 грн.

  програм, не віднесені до заходів розвитку

( оплата за навчання з підвищення кваліфікації)

- інші поточні видатки (плата за землю)          -                     3984,92

 

 

Надходження коштів на благодійний рахунок за 2017 рік

Надходження всього:                                                          281339,00 грн.

в.т.ч :

- матеріали                                                                                    280069,00 грн.

із них :

- оприбутковано ПММ (паливномастильні матеріали) та

на покращення умов проживання у гуртожитку               249455,00 грн.  

- оприбутковано картоплі на суму                                              30614,00 грн.

Надійшло коштів:                                                                1270,00 грн.

із них :                                                                                 

- придбання документів про освіту                                              1270,00 грн.

 

Інші надходження спеціального фонду за 2017 рік

Надійшло коштів всього                                                     318700,00

Витрачено коштів на придбання

предметів довгострокового використання

для навчально-практичного центру                                             318700,00

 

З метою скорочення витрат на тепло-, водо-, електроресурси в установі встановлені тепло-,  водо-, електролічильники.

У роботі Прилуцького професійного ліцею необхідно вирішити питання:

 • річний план роботи розробити на основі детального аналізу роботи педагогічного колективу за попередній рік ;

 • розробити заходи щодо вдосконалення організації виробничого навчання, вдосконалення педагогічної та професійної компетентності педагогічних працівників ;

 • у паспортах комплексно – методичного забезпечення уточнити розділ - дидактичні засоби навчання;

 • постійно впроваджувати інноваційні технології у навчально – виховний процес;

 • на засіданнях педагогічної ради порушити питання якості підготовки робітничих кадрів ;

 • матеріально – технічну базу  узгодити з вимогами ДСТ ПТО ;

 •  заповнити вакансії майстрів виробничого навчання відповідно до штатного розпису ;

 • впровадити дієву систему внутрішнього контролю за роботою педагогічних працівників, за рівнем навчальних досягнень учнів, виявленню прогалин знань, їх узагальнення та прийняття заходів щодо підвищення якості  навчання.

 

 

Директор Прилуцького професійного

ліцею Чернігівської області                                                        А.А.Дорошенко

Звіт директора

ЗВІТ

ДИРЕКТОРА ПРИЛУЦЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДОРОШЕНКА АНАТОЛІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА

ЗА 2014-2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Фактичний контингент учнів та слухачів ліцею станом на 01.01.2015р .- 395 чол., що не перевищує ліцензований обсяг.

Для організації навчально-виробничого процесу ліцей має:

Навчальний комплекс потужністю на 720 учнів, до складу якого входять:

─      навчально-побутовий корпус – чотирьохповерхова цегляна будівля капітального типу забудови з центральним опаленням, де розташовані  16 навчальних кабінетів, з них із загальноосвітньої підготовки – 7, із професійно-теоретичної підготовки – 9, кабінети адміністрації навчального закладу, методичний кабінет, бібліотека та читальний зал, їдальня на 170 посадочних місць, актовий зал на 350 посадочних місць, спортивний зал, музей ім. К.С.Гнідаша ;

─      гуртожиток – п’ятиповерхова цегляна будівля капітального типу забудови з центральним опаленням , водопостачанням та каналізацією, освітленням, де розташовані кімнати для проживання 150 учнів, 5 навчальних кабінетів з професійно-теоретичної підготовки, навчально-виробничі майстерні, кабінет практичного психолога та сенсорна кімната ;

─      навчально-виробничі майстерні та лабораторії – три одноповерхові цегляні будівлі капітального типу забудови з центральним опаленням, водопостачанням та каналізацією, освітленням ;

─      навчальний автодром на якому розташовані необхідні навчальні елементи.

Джерелом фінансування ліцею є кошти, що надходять від обласного бюджету, від надання освітніх послуг з підготовки робочих кадрів на замовлення Прилуцького міськрайонного центру зайнятості, від оренди не задіяних у навчальному процесі приміщень, від фізичних та юридичних осіб за надання автотранспортних послуг.

Основними замовниками кадрів є : ПрАТ «Будмаш», ПрАТ «Прилуцька швейна фабрика», ПАТ «Прилуцький м’ясокомбінат», Агропромисловий комплекс прилуцького району, ПРАТ «АТП-17461»МПБП«Стимул», салон «Londa».

Формування контингенту учнів, слухачів

В Прилуцькому професійному ліцеї  навчання здійснюється за державним замовленням, яке визначається на підставі плану прийому у відповідності до ліцензійного обсягу, шляхом укладення договорів на підготовку кваліфікованих робітників з підприємствами замовниками.

Прийом учнів, слухачів на навчання здійснюється  у відповідності з правилами прийому в ліцей, розробленими на основі «Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України», затверджених наказом МОН України від 14.05.2013 р. № 449.

Одним з основних напрямків формування контингенту є профорієнтаційна робота. Кожен рік наказом директора створюються творчі групи за напрямками підготовки, з числа педагогічних працівників, які координують роботу по набору молоді на навчання з ліцензованих професій.

Для організації та здійснення прийому учнів, слухачів на навчання наказом директора ліцею кожного року створюється приймальна комісія. Комісія розглядає заяви абітурієнтів, вивчає їх соціальний статус, формує особові справи, які надалі зберігаються в сейфі у секретаря навчальної частини. На кожну групу заводиться окрема папка. Секретар приймальної комісії веде журнал обліку поданих абітурієнтами документів та пише протоколи.

 Переважним правом при зарахуванні до ліцею користуються учні, які мають пільги визначені правилами прийому. Зарахування до навчального закладу затверджується наказом директора.

На навчання за державним замовленням прийнято у 2014 році 202 учні. Державне замовлення на підготовку робітничих кадрів виконується  згідно плану набору.

В навчальному закладі ведуться : книги наказів з прийому та відрахування учнів, слухачів, поіменні книги, книга реєстрації видачі дипломів та атестатів, книги реєстрації видачі свідоцтв. Всі облікові документи ведуться навчальною частиною в цілому без порушень і зберігаються у сейфі заступника директора з навчально-виробничої роботи.

 Разом з тим в навчальному закладі спостерігається значна кількість відрахувань. У 2014-2015 навчальному році відраховано 23 учні. Основними причинами відрахувань є: грубі порушення дисципліни учнів; невиконання навчальних планів та програм, зміна місця проживання батьків, за станом здоров`я, перевід до інших навчальних закладів.

З навчального закладу випущено у 2014-2015 навчальному році –

191 чол. Відсоток працевлаштування станом на 01.01.2015 складає -53,4%. Значна кількість випускників ліцею продовжують навчання у вищих навчальних закладах -50 чол.(26%). Кількість випускників призваних до ЗСУ складає

19 чол.(10 %).

Підготовка кваліфікованих  робітників.

 

В Прилуцькому професійному ліцеї Чернігівської області зміст навчально – виробничого процесу і терміни навчання визначаються  робочими навчальними планами і програмами  з кожної ліцензованої професії, які розроблені у відповідності з Державними стандартами професійно – технічної освіти.  Вони погоджені із  замовниками  робітничих кадрів, навчально – методичним центром ПТО та затверджені начальником управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації. Зміст робочих навчальних планів відповідає вимогам освітньо – кваліфікаційних характеристик з кожної професії .

Навчальний заклад  забезпечений  державними стандартами професійно – технічної освіти та  нормативними документами з підготовки кваліфікованих робітників.

По кожній з ліцензованих професій розроблені пакети навчально – програмної документації, які  містять освітньо – кваліфікаційні характеристики з професій, робочі навчальні плани та програми, переліки необхідних засобів навчання, критерії кваліфікаційної атестації випускників.

Робочі навчальні  програми та  поурочно – тематичні  плани щорічно розглядаються  на засіданнях методичних комісій з метою внесення змін та доповнень відповідно до сучасних вимог.

Викладачами та майстрами виробничого навчання розроблені поурочно – тематичні плани, переліки навчально – виробничих робіт, плани виробничого навчання на місяць, які розглядаються на засіданні методичних комісій та затверджуються заступником з навчально – виробничої роботи..

Для здійснення  планового контролю навчальної роботи викладачами та майстрами виробничого навчання розроблені тестові завдання  для проведення перевірочних робіт, комплексних контрольних завдань в трьох варіантах з кожної професії. Якість підготовки слухачів з професійно – теоретичної, професійно – практичної підготовки оцінюється відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик з професій за 12-ти бальною системою критеріїв оцінювання навчальних досягнень слухачів.

Основними плануючими документами навчально – виробничого  процесу є:  робочі навчальні плани з  професій, робочі навчальні програми з навчальних предметів та професійно – практичної підготовки, поурочно – тематичні плани, переліки навчально – виробничих робіт з професій, плани роботи з виробничого навчання на місяць, розклад занять. Поурочно – тематичні плани розроблені з кожного предмету, розглянуті на засіданнях методичних комісій та затверджені заступником директора з навчально – виробничої роботи. У ліцеї контроль за своєчасністю розробки, погодження, затвердження і виконання робочих навчальних планів здійснює заступника директора з навчально – виробничої роботи.

    Разом з тим у навчальних планах і програмах недостатньо враховані характерні особливості базових підприємств, за якими здійснюється підготовка робітників.

    Методичні комісії недостатньо впливають на адаптацію навчальних планів і програм до вимог промислового, сільськогосподарського, швейного та будівельного виробників.

Навчальний процес в ліцеї здійснюється у вiдповiдностi з розкладом занять, який складається на пiдставi діючих затверджених робочих навчальних планів та наказу про педагогічне навантаження викладачів. Педагогічне навантаження встановлюється у відповідності з освітою та досвідом викладачів.

 

 

 

Розклад занять складається заздалегідь перед початком кожного семестру, погоджується з СЕС, затверджується директором навчального закладу і не суперечить вимогам нормативно-правової документації. Згідно робочих навчальних планів розклад змінюється в першому семестрі  двічі, в другому – шість разів. У розкладі враховано чергування теоретичних загальноосвітніх, загально-технічних, професійно-теоретичних, лабораторно-практичних занять та професійно-практичної підготовки згідно робочих навчальних планів. У навчальному закладі заведений журнал замінених уроків. Заміни уроків здійснюються обґрунтовано через хворобу педагогічних працівників, відрядження, участь в семінарах, курсах підвищення кваліфікації.

Заняття проводяться в одну  або дві зміни в обладнаних згідно нормативних вимог кабінетах та навчально-виробничих майстернях. Тривалість занять та перерв відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

У ліцеї заведені журнали теоретичного і виробничого навчання, які  своєчасно заповнюються з дотриманням відповідних норм і правил. Журнали постійно контролюються адміністрацією ліцею, зауваження занотовуються в кінці журналів. Аналіз стану ведення журналів з кожної професії свідчить, що повнота виконання робочих навчальних планів і програм, їх зміст і послідовність вивчення предметів відповідає вимогам.

Навчальний заклад в основному забезпечений робочими навчальними місцями для якісного засвоєння навчальної програми як професійно-теоретичної, так і професійно-практичної підготовки.

Професійно-теоретична підготовка проводиться у восьми навчальних кабінетах. Матеріально-технічна база ліцею дозволяє проводити професійно-практичну підготовку всіх навчальних груп  І курсу в одинадцяти навчальних майстернях та двох лабораторіях в повному обсязі. Перед виходом учнів на виробниче навчання та виробничу практику на підприємства в ліцеї видається наказ «Про направлення учнів на виробництво». Забезпеченість робочими місцями на підприємствах проводиться на підставі укладених договорів, враховуючи підготовку за інтегрованими професіями. Питання організації виробничого навчання та виробничої практики, виконання планів навчально-виробничої діяльності періодично розглядаються на засіданнях педагогічної ради та щотижнево на інструктивно-методичних нарадах майстрів виробничого навчання.

Уроки теоретичного навчання проводяться в 22 навчальних кабінетах за напрямками. Для викладання предмету «Фізична культура і здоров’я» в ліцеї є: спортивна зала, ,обладнаний спортивний майданчик. Для викладання предметів «Інформатика» та «Інформаційні технології» в ліцеї існує комп’ютерний клас.

В усіх навчальних кабінетах розроблені паспорти комплексно-методичного забезпечення, які постійно оновлюються і поповнюються новими матеріалами.

 

 

 

Навчання в ліцеї завершуються державною кваліфікаційною атестацією. Державна кваліфікаційна атестація та присвоєння кваліфікації здійснюється відповідно до «Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту».

Планування внутріліцейного контролю передбачено окремим розділом плану роботи навчального закладу на рік і включає ряд основних заходів щодо аналізу навчально-виховного процесу. Розроблений графік  внутріліцейного контролю, зміст якого направлений на підвищення якості навчально-виховного процесу. Адміністрацією постійно ведеться контроль за виконанням цього графіку, що знаходить відображення в наказах по ліцею та рішеннях педагогічної ради.

Двiчi на рік за наказом директора проводяться директорські контрольні роботи. Тексти цих робіт та аналізи результатів розглядаються на методичних комiсiях та педагогічній раді.

У 2014 – 2015 навчальному році директором відвідано 47 уроків, заступником директора з навчально-виробничої роботи 59 уроків, заступником директора з навчально-виховної роботи 56 уроки, старшим майстром 49 уроків, методистом 78 уроків. Облік контролю ведеться кожним керівником в окремих журналах.

У ліцеї проводяться предметні олiмпiади з предметів загальноосвітнього та професійно-технічних циклів. Учні ліцею постійно беруть участь в обласних олiмпiадах.

Для підвищення якості професійної майстерності в навчальному закладі проводяться конкурси професійної майстерності серед учнів. За результатами конкурсів видається наказ по ліцею про заохочення найкращих учнів і майстрів виробничого навчання.

 

Навчально-виховна діяльність, соціальний захист учасників навчально-виховного процесу

 

Організація навчально-виховного процесу та соціального захисту учнів в Прилуцькому професійному ліцеї здійснюється відповідно наказу МОН від 16.04.2002 р. № 257 «Про затвердження орієнтовного «Положення про організацію і проведення виховної роботи в професійно-технічних навчальних закладах Міністерства освіти і науки України»», наказом МОНу від 15.06.2006 р. «Про затвердження «Положення про організацію навчально-виховного процесу в професійно-технічних навчальних закладах»», перспективним планом роботи та іншими нормативно-правовими документами.

         Для реалізації змістовного дозвілля, підтримки і розвитку творчих здібностей учнів в річному плані навчального закладу сплановано роботу гуртків та секцій різноманітного спрямування. У ліцеї працює 10 гуртків на платній основі, 14 гуртків - на громадських засадах. Загалом, близько 80 % учнів від загального контингенту охоплено гуртковою роботою.

         Учні мають можливості регулярно займатися спортом та розвивати свої художньо-естетичні здібності в добре оснащених спортивному та актовому залах.

         Із числа учнів, схильних до правопорушень, регулярними заняттями в гуртках та секціях задіяно всіх без винятку (13 чол.) учнів.

При ліцеї створено Раду профілактики правопорушень на чолі з директором, до складу якої входить 12 членів. На її засіданнях заслуховуються учні, схильні до правопорушень, звіти громадських вихователів про роботу із закріпленими учнями.

Проводиться спільна діяльність ліцею з профілактичної роботи зі службами у справах дітей та правоохоронними органами. Заведено облікові картки на учнів, які вчинили правопорушення. Відповідно видаються накази про закріплення громадських вихователів за такими учнями. На внутріліцейному обліку перебуває 13 учнів, схильних до правопорушень, з яких перебуває на обліку в кримінальній міліції у справах дітей. Класними керівниками регулярно проводяться тематичні виховні години щодо формування здорового способу життя серед учнів, в ході яких розкриваються такі теми: «Не переступи межі», «Обережно - наркотики», «Відповідальність неповнолітніх за правопорушення», «Бійся байдужих», «Куріння - це шкідливо».

У 2014 -2015 н.р. учням ліцею проведено ряд заходів спрямованих на посилення громадянського та патріотичного виховання, а саме:

         - 1 вересня 2014 р. в усіх навчальних групах проведено перший урок на тему: «Україна – єдина країна»;

         - учні та педпрацівники ліцею прийняли активну участь в І  та IIетапах Всеукраїнської історико-краєзнавчої акції учнівської молоді «А ми тую славу збережемо» присвячену 70-річчю визволення України від фашистських загарбників. Кращі матеріали передані в ЦТДЮ;

         - в рамках акції «Якщо діти благають – гармати мовчать» в ліцеї проведено флеш-моб на підтримку єдності України та Миру;

                   (фото на сайті)

         - з метою виховання гідної громадянської позиції, поважного ставлення до державних символів України силами учнів у ліцеї виготовлено флагшток і державні прапори.;(фото на сайті)

         - для учнів та гостей ліцею, учнів шкіл міста та району систематично проводяться екскурсії в музей Героя-розвідника К.С. Гнідаша;

                   (фото на сайті)

         - учні ліцею є постійними учасниками загальноміських естафет приурочених Дню Перемоги, визволенню Прилуччини від фашистських загарбників;

                   (фото на сайті)

         - учні та працівники ліцею прийняли участь у святкуванні 71-річниці визволення м.Прилуки від фашистських загарбників;

                   (фото на сайті)

         - учні та працівники ліцею за підтримки волонтерської сотні м.Прилуки та Прилуцької самооборони прийняли участь в акціях «Лист пораненому», «Обігрій солдата» в результаті чого для воїнів АТО зібрано та передано теплі речі, одяг, продукти харчування, а також направлено листи написані учнями ліцею воїнам-прилучанам, що перебувають у зоні АТО;

                   (фото на сайті)

         - учні ліцею під керівництвом майстрів виробничого навчання виготовили мобільну пічку для обігріву та передали її в зону АТО, де знаходяться бійці-прилучани;

                   (фото на сайті)

         - в урочистій обстановці пройшов Урок мужності приурочений відкриттю пам’ятного знаку загиблим у роки Великої Вітчизняної війни працівникам училища. Кошти на відбудову пам’ятного знаку учні заробили в позаурочний час;

                   (фото на сайті)

         - до Дня Захисника Вітчизни (14 жовтня 2014р.) в ліцеї було проведено змагання «Козацькі забави»;

                   (фото на сайті)

         - учні ліцею постійно надають допомогу ветеранам війни та праці;

                   (фото на сайті)

         - 10 вересня 2014 р. відбувся вечір-реквієм з вшанування пам’яті випускника ліцею  Івана Олійника, який загинув у зоні АТО, в бою з терористами;

                   (фото на сайті)

         - в цікавій формі в дусі змагання проведено захід приурочений Дню Збройних Сил України;
                   (фото на сайті)

         - в усіх навчальних групах проведено заходи спрямовані на організацію роз’яснення рішення Глави держави про встановлення Дня Гідності та Свободи в Україні;

         - учні та працівники ліцею прийняли участь в акції «Запали свічку» приурочену вшануванню жертв голодомору в Україні;

         - в урочистій обстановці 08.05.2015 р. проведено лінійку пам’яті приурочену 70 – ти річчю Перемоги у другій світовій війні 1939-1945 р.р.;

         - в усіх навчальних групах проведено цикл виховних годин на теми: «Наша вітчизна – Україна», «Державні символи України», «Твої права і обов’язки», «Роль українського народу у перемозі над нацизмом», «Про геноцид українського народу 1932-1933 рр.»

 

У навчальному закладі розроблено соціальний паспорт ліцею, де міститься інформація про учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, постраждалих від катастрофи на ЧАЕС, напівсиріт, учнів з малозабезпечених сімей, учнів з особливими потребами тощо.

У гуртожитку навчального закладу, який розрахований на проживання 150 осіб, у 2014-2015 навчальному році проживало 130 учнів. Вони проживають на 3-х поверхах. На кожному поверсі зроблено косметичний ремонт житлових кімнат, відремонтовано побутові та душові кімнати, туалети. У гуртожитку працює 2 вихователі.

У гуртожитку діє учнівське самоврядування. Рада гуртожитку, яка складається з 16 учнів, проводить заходи з покращення житлово-побутових умов та виконання мешканцями правил внутрішнього розпорядку. При Раді діє 6 секторів: організаційний, культурно-масовий, спортивно-масовий, редакційний, бібліотечний, кожен з яких виконує покладені на нього функції. Рада щомісячно проводить засідання та приймає відповідні рішення з розглянутих питань.

Центром патріотичного виховання навчального закладу є музей ім. Героя Радянського Союзу, легендарного розвідника, випускника училища

К.С. Гнідаша. ( Фото на сайті ліцею )

При гуртожитку створено і працює музей народознавства «Світлиця», який очолює бібліотекар ліцею Коростій Н.А. Членами клубу проводяться фольклорні вечори «Скарби з бабусиної скрині», «Щедрий вечір», «Козацькому роду нема переводу».

            При бібліотеці працює клуб „Народознавець”. Клуб володіє різними формами та методами роботи, допомагає формувати у кожного учня бережливе ставлення до цінностей і скарбниць культури. Його діяльність  спрямована на збереження традицій краєзнавства. Ведеться пошукова робота. Членами клубу зібрано  понад 100 експонатівукраїнського побуту.

         Педагогічним колективом ліцею розроблено систему заходів, направлених на організацію контролю та зменшення кількості пропусків занять і, особливо, без поважних причин.

         Майстри виробничого навчання, класні керівники щоденно перевіряють явку учнів, виявляють причини відсутності, здійснюють заходи щодо залучення до занять учнів, котрі допускають прогули. У разі хвороби учні надають медичні довідки та інші документи, що підтверджують право бути відсутнім на заняттях.

            Проте у виховній роботі мають місце недоліки та ряд невирішених питань:

         1. Мають місце недоліки у злагодженості роботи педагогічного колективу

              та батьків учнів, в результаті чого ліцей має значну кількість втрат

              контингенту.

         2. Не на повну міру працює учнівське самоврядування.

         3. Окремі учні допускають антигромадські та протиправні дії.

 

Навчально-методична діяльність

 

Організація навчально-методичної діяльності у Прилуцькому професійному ліцеї проводиться відповідно до Положення про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі.

Колектив Прилуцького професійного ліцею працює над науково-методичною проблемою: «Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес для розвитку творчих здібностей учнів».

За 2014-2015 н.р викладачі та майстри виробничого навчання ліцею розробили та віддрукували 22 навчально-методичних посібників та розробили 7 електронних програмних навчальних засобів.

Напрацьований та узагальнений досвід майстри та викладачі ліцею поширюють серед викладачів та майстрів виробничого навчання ПТНЗ області. За 2013-2014 н.р  на базі Прилуцького професійного ліцею пройшло 2 обласних секції.

Усі питання, що розглядались на засіданнях педагогічної ради, спрямовані на удосконалення навчально-виробничого процесу і його методичного забезпечення відповідно до державних стандартів; рішеннями педагогічних рад визначені основні напрямки роботи педколективу. Більшість прийнятих педрадою рішень носить конструктивний характер, систематично заслуховується стан роботи з виконання раніше прийнятих рішень.

Щомісячно проводяться інструктивно-методичні наради з актуальних питань організації навчально-виховного процесу, вивчення нормативно-розпорядчих документів.

У навчальному закладі створені та працюють шість методичних комісій.

Кожна методична комісія має власну науково-методичну тему та загальноліцейною науково-методичною темою.

У своїй роботі методичні комісії приділяли увагу питанням удосконалення навчальних планів і програм, навчально-матеріальної бази, вивченню і узагальненню кращого досвіду роботи викладачів і майстрів виробничого навчання. Планами роботи методичних комісій передбачено обговорення методичних доповідей і розробок, обмін досвідом, впровадження передового педагогічного досвіду.

Так, у цьому навчальному році було вивчено і узагальнено досвід роботи викладача української мови та літератури Куленчи І.І. «Використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови та літератури», викладача професійно-теоретичної підготовки Зуба Т.Г. з проблеми «Технічний  гурток як засіб формування професійної майстерності майбутнього робітника», методиста Тишкевич С.М. з проблеми « Робота педагогічного колективу ліцею над методичною проблемою» та «Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес для розвитку творчих здібностей учнів».

Методичний кабінет забезпечено необхідним для проведення масових методичних заходів та індивідуальної роботи педпрацівників, збереження і демонстрації навчально-плануючої документації, методичних матеріалів та рекомендацій, методичної літератури, передплатних видань тощо. Працює постійно діюча виставка методичних напрацювань педагогічного колективу.

У плані роботи методичного кабінету визначені основні напрямки його діяльності, передбачені заходи, спрямовані на створення довідково-інформаційного фонду методичних матеріалів, організації індивідуальної роботи з викладачами, майстрами виробничого навчання, класними керівниками у підготовці та проведенні уроків та позаурочних заходів. З цією метою у ліцеї запроваджено випуск раз на рік «Методичного вісника», у якому друкуються кращі матеріали педагогічних працівників ліцею. У цьому році матеріали об’єднані темою: «Шляхи підвищення професійної компетентності учнів ПТНЗ ». Планом роботи також передбачено проведення педагогічних читань, семінару-практикуму, аукціону педагогічних ідей, присвячених роботі над загальноліцейною проблемою.

Організація якісної методичної роботи впливає і на рівень підготовки учнів. Свої успіхи у фаховій та загальноосвітній підготовці вони демонструють під час проведення обласних олімпіад. Так, у рейтингу ПТНЗ за результатами участі команди ліцею у обласних олімпіадах із загальноосвітніх предметів у 2014- 2015 н.р посіли четверте місце, учениця

8 ШВ групи Стрижова Марина стала переможцем І ( обласного етапу Всеукраїнського літературного конкурсу” Розкриля душі ” ( викладач Куленча І.І. ).

Забезпечення учнів ПК складає – 100%, прикладними програмними засобами із загальноосвітньої підготовки - 87%, із професійної – 65%.

У фахових журналах за 2014-2015 н.р. були надруковані матеріали Харченко Л.А. «Використання ситуативних завдань на уроках технології штукатурних робіт»: Збірник матеріалів науково-практичної конференції«Інноваційні технології при підготовці кваліфікованих робітників будівельної галузі».

Шевченко О.П. Шляхи підвищення інтересу до вивчення фізики в учнів професійних ліцеїв-Веб-журнал «Фізика в школах України №3».

Педагогічний колектив ліцею бере активну участь у заходах запланованих і проведених НМЦ ПТО.

Разом з тим, у навчальному закладі організація навчально-методичної діяльності має певні недоліки і проблеми, а саме:

 • завершити роботу із комплектації та систематизації методичного забезпечення викладання  спецдисциплін: технології штукатурних робіт, матеріалознавства.

 • працювати над забезпеченням навчально-методичною літературою та прикладними комп’ютерними програмами з професійної підготовки.

 

 

Безпека життєдіяльності учасників

навчально-виховного процесу.

 

         У Прилуцькому професійному ліцеї робота щодо створення здорових і безпечних умов праці й навчання, попередження виробничого травматизму проводиться відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці »,

« Положення про порядок розслідування нещасних випадків у професійно – технічних навчальних закладах ».

         Розроблені положення :

 - «Про організацію роботи з охорони праці в Прилуцькому

 професійному ліцеї»

 - «Про службу з охорони праці»

- «Про порядок розслідування нещасних випадків у ППЛ»

- «Положення про комісію з питання охорони праці ППЛ»

- «Положення про навчання учнів ППЛ професіям пов’язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці.

- «Положення про кабінет охорони праці ППЛ»

- «Положення про комісію з питань охорони праці»

- «Положення про службу спостереження за небезпечною експлуатацією будівель і споруд ППЛ»

 - «Положення про правила внутрішнього трудового розпорядку для керівників Прилуцького професійного ліцею Чернігівської

 області »

-         «Положення про навчання  з охорони праці працівників прилуцького професійного ліцею».

Розроблений план евакуації учнів Прилуцького професійного ліцею

Чернігівської області.

         Розроблені Інструкції з охорони праці на робочих місцях Прилуцького професійного ліцею.

         Створена пожежно-технічна комісія Прилуцького професійного ліцею Чернігівської області.

         Розроблені Інструкції з охорони праці щодо виконання робіт по професіям і видам робіт в діючих електроустановках до та більше 1000 В

ТП-91.

         Навчальний заклад забезпечений діючими законодавчими і нормативно – правовими документами з питань охорони праці та пожежної безпеки.

         Кабінет з предмета «Охорона праці» відповідає вимогам «Положення про кабінет з охорони праці у ПТНЗ».

         Між адміністрацією і колективом Прилуцького професійного ліцею укладено колективний договір, в якому враховано більшість питань з організації безпеки життєдіяльності та створення належних умов праці.У розроблених посадових обов’язках працівників навчального закладу враховані питання охорони праці. Інструкції з охорони праці в кабінетах та навчальних майстернях з кожної професії погоджені і затверджені в установленому порядку. Складений реєстр Інструкцій з охорони праці.

         У журналах теоретичного навчання ведеться облік виконання навчальної програми з предмета  «Охорона праці» та «Рівня навчальних досягнень учнів».

         Ведуться журнали реєстрації інструктажів : вступного, первинного, повторного, позапланового і цільового.

         У кабінетах та майстернях дотримуються вимоги з охорони праці, санітарно – гігієнічних норм, забезпечується виробничий режим.

         Щорічно складається та затверджується у встановленому порядку акт готовності навчального закладу до нового навчального року, та акт перевірки спортінвентаря та спецобладнання, що знаходиться в спортзалі та спортивному майданчику, на придатність їх використання.

         В навчальному закладі проведено «Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності».

         До «Дня охорони праці в Україні» в ліцеї проведено ряд заходів під девізом«Приєднуйтесь до формування превентивної культури охорони праці».

Разом з тим слід зазначити, що :

-         кабінет з предмета ” Охорона праці ” не в повній мірі відповідає встановленим вимогам, оснащений на 85% від потреби ;

-         навчальний заклад не в достатній кількості забезпечений вогнегасниками .

 

Кадрова робота

         Навчальний заклад укомплектовано керівними і педагогічними кадрами  на 100% від потреби;

-         викладачами 100%

-         майстрами виробничого навчання на 100%

Всі викладачі мають повну вищу освіту, що відповідає фаху.

Фаховий рівень майстрів виробничого навчання відповідає професіям та кваліфікації тих спеціальностей з яких ведеться підготовка учнів, повну вищу фахову освіту мають 9 майстрів виробничого навчання (36%); базову вищу фахову освіту мають 7 чол. (28%), освіта не за фахом у 9 чол. (36%), але вони вчасно проходять курси підвищення кваліфікації, стажування на підприємствах міста та мають чималий стаж роботи в ліцеї.

         Підготовку робітничих кадрів здійснюють педагогічні працівники, які мають стаж педагогічної роботи:

більше 20 років – 7 чол. (15 %)

більше 10 років – 20 чол. (42%)

від 3-х до 10 років – 17 чол. (35%)

до 3-х років – 4 чол. (8%)

З метою всебічного комплексного оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників їх відповідності займаній посаді, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу в навчальному закладі проводиться атестація педагогічних працівників згідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

По результатах атестації навчальний процес забезпечують викладачі, які мають категорії:

- вищу 6 чол. – 40,7%, із них 4 чол. мають педагогічне звання «Старший викладач»

- І категорія – 5 чол. (33,3%)

- ІІ категорія – 1 чол. (6,7%)

- спеціаліст – 3 чол. (20%)

Педагогічне навантаження розподіляється відповідно до фахової освіти викладача.

         - 3 чол. (20%) мали педнавантаження згідно норми;

         - 9 чол. (60%) мали педнавантаження понад 720 годин (найбільше – 1072 години);

         - 3 чол. (20%) не мали повного педнавантаження, але вони дали письмову згоду на педнавантаження менше встановленої норми.

Всі педагогічні працівники вільно володіють державною мовою, 87,5% викладачів вміють користуватися комп’ютерною технікою на рівні користувачів і застосовують її в практичній діяльності.

Ведення особових справ, карток обліку здійснюється інспектором з кадрів відповідно до вимог. На всіх працівників навчального закладу розроблені посадові інструкції, в яких передбачені питання охорони праці і вимоги кваліфікаційних характеристик.

Разом з тим мають місце недоліки:

- навчальний заклад не забезпечений 6 майстрами виробничого навчання.

 

Матеріально – технічна база ліцею

Прилуцький професійний ліцей Чернігівської області для здійснення освітньої діяльності з професійної підготовки відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу має у своєму розпорядженні навчально матеріальну базу: 22 навчальних кабінети, з них 8 для загальноосвітньої підготовки,

5 кабінетів для загально -технічної підготовки, 9 кабінетів для професійно –теоретичної підготовки, 11 навчально – виробничих майстерень, 2 лабораторії, комп’ютерний клас, бібліотеку, спортивний зал та спортивний майданчик.

Для здійснення навчально –виробничого процесу обладнано навчально –виробничі майстерні (2 слюсарні майстерні, 2 майстерні електрогазозварників, майстерня електрозварників, сантехнічна майстерня, 2 швейні майстерні, майстерня перукарів, манікюрна майстерня), лабораторії з будови та ремонту автомобілів та гарячого регулювання двигунів, навчальний автодром.

За 2014-2015 н.р. на витратні матеріали для проведення виробничого навчання витрачено 5976,00 грн., для проведення ремонтних робіт в навчально-виробничих майстернях витрачено-7725,5 грн., а навчальних кабінетів-8280,0 грн.

В ліцеї складені та використовуються переліки матеріально-технічного забезпечення підготовки кваліфікованих робітників за фахом. По ліцею в плані роботи на навчальний рік передбачено здійснення заходів щодо поповнення навчальних кабінетів, лабораторій та майстерень сучасним обладнанням, інструментами, наочністю новими практичними, методичними матеріалами підручниками та посібниками.

Разом з тим, для повного виконання навчальних планів і програм потрібно усунути наступні недоліки:

 

 

 

-  в кабінеті «Технологія штукатурних робіт» необхідно виготовити стенди;

-  в кабінетах спецтехнологій необхідно виготовити комплекти плакатів з новітніх виробничих технологій та сучасного обладнання;

 

Фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність

 

 Фінансово-господарська діяльність Прилуцького професійного ліцею направлена на забезпечення навчального процесу і здійснюється згідно з кошторисом доходів і видатків, який розробляється щорічно.

Спортивна база ліцею дозволяє створити для учнів умови для занять фізичною культурою і спортом.

Ліцей по 1.01.13 року фінансувався з обласного бюджету згідно затвердженого кошторису на рік. Надходження коштів та витрат проводяться згідно КЕКВ, по яким було заплановано. Надходження коштів на поточний рахунок установи здійснюється згідно кошторису в повному обсязі, що відповідають «фактичним видаткам». Надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетною установою також здійснюється згідно кошторису спеціального фонду.

В умовах обмеженого державного фінансування одне із основних додаткових джерел, що забезпечує видатки на організацію професійного навчання, утримання навчально-матеріальної бази, техніки, обладнання, її поновлення та розвиток навчального закладу є доходи від позабюджетної діяльності, доходи від навчально-виробничої діяльності і наданих послуг населенню, платне навчання, перепідготовка за направленням від центру зайнятості, благодійні внески, оренди приміщень.

Надходження та використання коштів загального фонду за 2014 рік

Надійшло коштів всього:                                   5589061,70 грн.

з них :

Використано на:

- заробітна плата                                                2749047,55 грн.

- нарахування на з/плату                                    967751,66 грн.

- виплата допомоги на одяг

дітям – сиротам                                                 8444,75 грн.

- виплата компенсації на харчування

дітям – сиротам                                                 121842,30 грн.

оплата послуг дератизації                                  1400,00 грн.

- оплата комунальних послуг                                      703384,09 грн.

 ( теплопостачання, водопостачання,

електроенергія )

- стипендія                                                         999544,35 грн.

- виплата матеріальної допомоги

дітям – сиротам                                                 37647,00 грн.

 

Надходження коштів по спеціальному фонду за 2014 рік :

- надходження за навчання груп від центру зайнятості       3782,57 грн.

- виробнича практика                                                           8320,64 грн.

- плата за харчування                                                            44163,58 грн.

- оренда приміщень                                                              155184,47 грн.

                                                                 

Всього:                                                                                 211451,26 грн.

Витрачено коштів по спеціальному фонду за 2013 рік:

Всього видатків                                                 -                 25252,12 грн.

із них:

- заробітна плата                                                -                 29501,57 грн.

- нарахування на заробітну плату                      -                 10559,59 грн.

- предмети, матеріали                                        -                 79663,57 грн.

( будматеріали, канцтовари, запчастини,

  бензин, електротовари, електрообладнання,

  електроди, метал і інше )

- медикаменти                                                    -       

- продукти харчування                                      -                 44163,58 грн.

- Оплата послуг                                                  -                 56324,19 грн.

( послуги банка, страховка автомобілів,

  техогляд автомобілів, послуги зв’язку,

  повірка лічильника, послуги транспортних

  засобів та інше )

 ( 0,3 % на культурно – масову роботу, податки,

  пені, штрафи )                                                  -                  17090,10 грн.

- видатки на відрядження                                  -                 12233,52 грн.

- окремі заходи по реалізації державних           -                 2990,00 грн.

  програм, не віднесені до заходів розвитку

( оплата за навчання з підвищення кваліфікації)

- обладнання і предмети довгострокового       -                           -   використання ( комп’ютер, принтер )

 

Надходження коштів на благодійний рахунок за 2013 рік

Надходження всього:                                                           228058,00 грн.

в.т.ч :

- матеріали                                                                            216392,00 грн.

із них :

- оприбутковано ПММ (паливномастильні матеріали)        та

на покращення умов проживання в гуртожитку                           197995,00 грн.    

- оприбутковано картоплі на суму                                       18397,00 грн.

Надійшло коштів:                                                                 11666,00 грн.

із них :                                                                                  

- придбання документів про освіту                                               11666,00 грн.      

 

З метою скорочення витрат на тепло-, водо-, електроресурси в установі встановлені тепло-,  водо-, електролічильники.

В роботі Прилуцького професійного ліцею необхідно вирішити питання:

-  річний план роботи розробити на основі детального аналізу роботи педагогічного колективу за попередній рік ;

- розробити заходи щодо вдосконалення організації виробничого навчання, вдосконалення педагогічної та професійної компетентності педагогічних працівників ;

- у паспортах комплексно – методичного забезпечення уточнити розділи : дидактичні засоби навчання;

-                   постійно впроваджувати інноваційні технології у навчально – виховний процес;

- на засіданнях педагогічної ради розглянути питання якості підготовки робітничих кадрів ;

- матеріально – технічну базу привести у відповідність до вимог ДСТ ПТО ;

- заповнити вакансії майстрів виробничого навчання відповідно до штатного розпису ;

-впровадити дієву систему внутрішнього контролю за роботою педагогічних працівників, за рівнем навчальних досягнень учнів, виявленню прогалин знань, їх узагальнення та прийняття заходів щодо підвищення якості .

 

 

Директор Прилуцького професійного

ліцею Чернігівської області                                                         А.А.Дорошенко

 ЗВІТ

ДИРЕКТОРА ПРИЛУЦЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДОРОШЕНКА АНАТОЛІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА
ЗА 2013-2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


Фактичний контингент учнів та слухачів ліцею станом на 01.01.2014р .- 393 чол., що не перевищує ліцензований обсяг.
Для організації навчально-виробничого процесу ліцей має:
Навчальний комплекс потужністю на 720 учнів, до складу якого входять:
─ навчально-побутовий корпус – чотирьохповерхова цегляна будівля капітального типу забудови з центральним опаленням, де розташовані 16 навчальних кабінетів, з них із загальноосвітньої підготовки – 7, із професійно-теоретичної підготовки – 9, кабінети адміністрації навчального закладу, методичний кабінет, бібліотека та читальний зал, їдальня на 170 посадочних місць, актовий зал на 350 посадочних місць, спортивний зал, музей ім. К.С.Гнідаша ;
─ гуртожиток – п’ятиповерхова цегляна будівля капітального типу забудови з центральним опаленням , водопостачанням та каналізацією, освітленням, де розташовані кімнати для проживання 150 учнів, 5 навчальних кабінетів з професійно-теоретичної підготовки, навчально-виробничі майстерні, кабінет практичного психолога та сенсорна кімната ;
─ навчально-виробничі майстерні та лабораторії – три одноповерхові цегляні будівлі капітального типу забудови з центральним опаленням, водопостачанням та каналізацією, освітленням ;
─ навчальний автодром на якому розташовані необхідні навчальні елементи.
Джерелом фінансування ліцею є кошти, що надходять від обласного бюджету, від надання освітніх послуг з підготовки робочих кадрів на замовлення Прилуцького міськрайонного центру зайнятості, від оренди не задіяних у навчальному процесі приміщень, від фізичних та юридичних осіб за надання автотранспортних послуг.
Основними замовниками кадрів є : ПрАТ «Будмаш», ПрАТ «Прилуцька швейна фабрика», «Перша міжнародна будівельна компанія», Агропромисловий комплекс прилуцького району, ПРАТ «АТП-17461».

Формування контингенту учнів, слухачів
В Прилуцькому професійному ліцеї навчання здійснюється за державним замовленням, яке визначається на підставі плану прийому у відповідності до ліцензійного обсягу, шляхом укладення договорів на підготовку кваліфікованих робітників з підприємствами замовниками. 
Прийом учнів, слухачів на навчання здійснюється у відповідності з правилами прийому в ліцей, розробленими на основі «Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України», затверджених наказом МОН України від 14.05.2013 р. № 449. 
Одним з основних напрямків формування контингенту є профорієнтаційна робота. Кожен рік наказом директора створюються творчі групи за напрямками підготовки, з числа педагогічних працівників, які координують роботу по набору молоді на навчання з ліцензованих професій.
Для організації та здійснення прийому учнів, слухачів на навчання наказом директора ліцею кожного року створюється приймальна комісія. Комісія розглядає заяви абітурієнтів, вивчає їх соціальний статус, формує особові справи, які надалі зберігаються в сейфі у секретаря навчальної частини. На кожну групу заводиться окрема папка. Секретар приймальної комісії веде журнал обліку поданих абітурієнтами документів та пише протоколи.
Переважним правом при зарахуванні до ліцею користуються учні, які мають пільги визначені правилами прийому. Зарахування до навчального закладу затверджується наказом директора.
На навчання за державним замовленням прийнято у 2013 році 201 учень. Державне замовлення на підготовку робітничих кадрів виконується згідно плану набору.
В навчальному закладі ведуться : книги наказів з прийому та відрахування учнів, слухачів, поіменні книги, книга реєстрації видачі дипломів та атестатів, книги реєстрації видачі свідоцтв. Всі облікові документи ведуться навчальною частиною в цілому без порушень і зберігаються у сейфі заступника директора з навчально-виробничої роботи.
Разом з тим в навчальному закладі спостерігається значна кількість відрахувань. У 2013-2014 навчальному році відраховано 18 учнів. Основними причинами відрахувань є: грубі порушення дисципліни учнів; невиконання навчальних планів та програм, зміна місця проживання батьків, за станом здоров`я, перевід до інших навчальних закладів.
З навчального закладу випущено у 2012-2013 навчальному році –
252 чол. Відсоток працевлаштування станом на 01.01.2014 складає -50%. Значна кількість випускників ліцею продовжують навчання у вищих навчальних закладах -65 чол.(25%). Кількість випускників призваних до ЗСУ складає 
24 чол.(10 %).

Підготовка кваліфікованих робітників.

В Прилуцькому професійному ліцеї Чернігівської області зміст навчально – виробничого процесу і терміни навчання визначаються робочими навчальними планами і програмами з кожної ліцензованої професії, які розроблені у відповідності з Державними стандартами професійно – технічної освіти. Вони погоджені із замовниками робітничих кадрів, навчально – методичним центром ПТО та затверджені начальником управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації. Зміст робочих навчальних планів відповідає вимогам освітньо – кваліфікаційних характеристик з кожної професії .
Навчальний заклад забезпечений державними стандартами професійно – технічної освіти та нормативними документами з підготовки кваліфікованих робітників. 
По кожній з ліцензованих професій розроблені пакети навчально – програмної документації, які містять освітньо – кваліфікаційні характеристики з професій, робочі навчальні плани та програми, переліки необхідних засобів навчання, критерії кваліфікаційної атестації випускників.
Робочі навчальні програми та поурочно – тематичні плани щорічно розглядаються на засіданнях методичних комісій з метою внесення змін та доповнень відповідно до сучасних вимог.
Викладачами та майстрами виробничого навчання розроблені поурочно – тематичні плани, переліки навчально – виробничих робіт, плани виробничого навчання на місяць, які розглядаються на засіданні методичних комісій та затверджуються заступником з навчально – виробничої роботи..
Для здійснення планового контролю навчальної роботи викладачами та майстрами виробничого навчання розроблені тестові завдання для проведення перевірочних робіт, комплексних контрольних завдань в трьох варіантах з кожної професії. Якість підготовки слухачів з професійно – теоретичної, професійно – практичної підготовки оцінюється відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик з професій за 12-ти бальною системою критеріїв оцінювання навчальних досягнень слухачів.
Основними плануючими документами навчально – виробничого процесу є: робочі навчальні плани з професій, робочі навчальні програми з навчальних предметів та професійно – практичної підготовки, поурочно – тематичні плани, переліки навчально – виробничих робіт з професій, плани роботи з виробничого навчання на місяць, розклад занять. Поурочно – тематичні плани розроблені з кожного предмету, розглянуті на засіданнях методичних комісій та затверджені заступником директора з навчально – виробничої роботи. У ліцеї контроль за своєчасністю розробки, погодження, затвердження і виконання робочих навчальних планів здійснює заступника директора з навчально – виробничої роботи.
Разом з тим у навчальних планах і програмах недостатньо враховані характерні особливості базових підприємств, за якими здійснюється підготовка робітників.
Методичні комісії недостатньо впливають на адаптацію навчальних планів і програм до вимог промислового, сільськогосподарського, швейного та будівельного виробників.
Навчальний процес в ліцеї здійснюється у вiдповiдностi з розкладом занять, який складається на пiдставi діючих затверджених робочих навчальних планів та наказу про педагогічне навантаження викладачів. Педагогічне навантаження встановлюється у відповідності з освітою та досвідом викладачів.

Розклад занять складається заздалегідь перед початком кожного семестру, погоджується з СЕС, затверджується директором навчального закладу і не суперечить вимогам нормативно-правової документації. Згідно робочих навчальних планів розклад змінюється в першому семестрі двічі, в другому – шість разів. У розкладі враховано чергування теоретичних загальноосвітніх, загально-технічних, професійно-теоретичних, лабораторно-практичних занять та професійно-практичної підготовки згідно робочих навчальних планів. У навчальному закладі заведений журнал замінених уроків. Заміни уроків здійснюються обґрунтовано через хворобу педагогічних працівників, відрядження, участь в семінарах, курсах підвищення кваліфікації.
Заняття проводяться в одну або дві зміни в обладнаних згідно нормативних вимог кабінетах та навчально-виробничих майстернях. Тривалість занять та перерв відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.
У ліцеї заведені журнали теоретичного і виробничого навчання, які своєчасно заповнюються з дотриманням відповідних норм і правил. Журнали постійно контролюються адміністрацією ліцею, зауваження занотовуються в кінці журналів. Аналіз стану ведення журналів з кожної професії свідчить, що повнота виконання робочих навчальних планів і програм, їх зміст і послідовність вивчення предметів відповідає вимогам. 
Навчальний заклад в основному забезпечений робочими навчальними місцями для якісного засвоєння навчальної програми як професійно-теоретичної, так і професійно-практичної підготовки.
Професійно-теоретична підготовка проводиться у восьми навчальних кабінетах. Матеріально-технічна база ліцею дозволяє проводити професійно-практичну підготовку всіх навчальних груп І курсу в одинадцяти навчальних майстернях та двох лабораторіях в повному обсязі. Перед виходом учнів на виробниче навчання та виробничу практику на підприємства в ліцеї видається наказ «Про направлення учнів на виробництво». Забезпеченість робочими місцями на підприємствах проводиться на підставі укладених договорів, враховуючи підготовку за інтегрованими професіями. Питання організації виробничого навчання та виробничої практики, виконання планів навчально-виробничої діяльності періодично розглядаються на засіданнях педагогічної ради та щотижнево на інструктивно-методичних нарадах майстрів виробничого навчання.
Уроки теоретичного навчання проводяться в 22 навчальних кабінетах за напрямками. Для викладання предмету «Фізична культура і здоров’я» в ліцеї є: спортивна зала, ,обладнаний спортивний майданчик. Для викладання предметів «Інформатика» та «Інформаційні технології» в ліцеї існує комп’ютерний клас.
В усіх навчальних кабінетах розроблені паспорти комплексно-методичного забезпечення, які постійно оновлюються і поповнюються новими матеріалами.


Навчання в ліцеї завершуються державною кваліфікаційною атестацією. Державна кваліфікаційна атестація та присвоєння кваліфікації здійснюється відповідно до «Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту».
Планування внутріліцейного контролю передбачено окремим розділом плану роботи навчального закладу на рік і включає ряд основних заходів щодо аналізу навчально-виховного процесу. Розроблений графік внутріліцейного контролю, зміст якого направлений на підвищення якості навчально-виховного процесу. Адміністрацією постійно ведеться контроль за виконанням цього графіку, що знаходить відображення в наказах по ліцею та рішеннях педагогічної ради.
Двiчi на рік за наказом директора проводяться директорські контрольні роботи. Тексти цих робіт та аналізи результатів розглядаються на методичних комiсiях та педагогічній раді. 
У 2013 – 2014 навчальному році директором відвідано 45 уроків, заступником директора з навчально-виробничої роботи 57 уроків, заступником директора з навчально-виховної роботи 54 уроки, старшим майстром 47 уроків, методистом 76 уроків. Облік контролю ведеться кожним керівником в окремих журналах.
У ліцеї проводяться предметні олiмпiади з предметів загальноосвітнього та професійно-технічних циклів. Учні ліцею постійно беруть участь в обласних олiмпiадах. 
Для підвищення якості професійної майстерності в навчальному закладі проводяться конкурси професійної майстерності серед учнів. За результатами конкурсів видається наказ по ліцею про заохочення найкращих учнів і майстрів виробничого навчання.

Навчально-виховна діяльність, соціальний захист учасників навчально-виховного процесу
Організація навчально-виховного процесу та соціального захисту учнів в Прилуцькому професійному ліцеї здійснюється відповідно наказу МОН від 16.04.2002 р. № 257 «Про затвердження орієнтовного «Положення про організацію і проведення виховної роботи в професійно-технічних навчальних закладах Міністерства освіти і науки України»», наказом МОНу від 15.06.2006 р. «Про затвердження «Положення про організацію навчально-виховного процесу в професійно-технічних навчальних закладах»», перспективним планом роботи та іншими нормативно-правовими документами.
Для реалізації змістовного дозвілля, підтримки і розвитку творчих здібностей учнів в річному плані навчального закладу сплановано роботу гуртків та секцій різноманітного спрямування. У ліцеї працює 10 гуртків на платній основі, 14 гуртків - на громадських засадах. Загалом, близько 80 % учнів від загального контингенту охоплено гуртковою роботою.


Дані про зайнятість учнів у позаурочний час
Навчальний
рік Предметні
гуртки Гуртки технічної
творчості Гуртки художньої
самодіяльності Спортивні
секції % зайнятості
учнів
2013-2014 7 7 3 4 80
Учні мають можливості регулярно займатися спортом та розвивати свої художньо-естетичні здібності в добре оснащених спортивному та актовому залах.
Із числа учнів, схильних до правопорушень, регулярними заняттями в гуртках та секціях задіяно всіх без винятку (17 чол.) учнів.
При ліцеї створено Раду профілактики правопорушень на чолі з директором, до складу якої входить 12 членів. На її засіданнях заслуховуються учні, схильні до правопорушень, звіти громадських вихователів про роботу із закріпленими учнями.
Проводиться спільна діяльність ліцею з профілактичної роботи зі службами у справах дітей та правоохоронними органами. ( Фото на сайті ліцею ). Заведено облікові картки на учнів, які вчинили правопорушення. Відповідно видаються накази про закріплення громадських вихователів за такими учнями. На внутріліцейному обліку перебуває 17 учнів, схильних до правопорушень, з яких перебуває на обліку в кримінальній міліції у справах дітей.
Класними керівниками регулярно проводяться тематичні виховні години щодо формування здорового способу життя серед учнів, в ході яких розкриваються такі теми: «Не переступи межі», «Обережно - наркотики», «Відповідальність неповнолітніх за правопорушення», «Бійся байдужих», «Куріння - це шкідливо». 
У 2013 -2014 н.р. з учнем ліцею проведено ряд заходів спрямованих на посилення громадянського та патріотичного виховання, а саме:
- зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни 1941- 1945 р.р. ;
- урок-реквієм« Крути-наша біль, наша слава » ;
- зустріч учнів з військовим комісаром ;
- урочисте підняття Державного прапора України та інше. 
( Фото на сайті ліцею )
У навчальному закладі розроблено соціальний паспорт ліцею, де міститься інформація про учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, постраждалих від катастрофи на ЧАЕС, напівсиріт, учнів з малозабезпечених сімей, учнів з особливими потребами тощо.
У гуртожитку навчального закладу, який розрахований на проживання 150 осіб, у 2013-2014 навчальному році проживало 102 учні. Вони проживають на 3-х поверхах. На кожному поверсі зроблено косметичний ремонт житлових кімнат, відремонтовано побутові та душові кімнати, туалети. У гуртожитку працює 1 вихователь.
Відповідно до річного плану роботи вихователя передбачено вивчення індивідуальних особливостей учнів, їх соціального статусу, особлива увага приділяється учням соціально незахищених категорій. Ця інформація фіксується у відповідних журналах. Крім організаційно-педагогічних питань, визначено культурно-масову роботу: проведення вечорів відпочинку, бесід, цікавих зустрічей.
У гуртожитку діє учнівське самоврядування. Рада гуртожитку, яка складається з 16 учнів, проводить заходи з покращення житлово-побутових умов та виконання мешканцями правил внутрішнього розпорядку. При Раді діє 6 секторів: організаційний, культурно-масовий, спортивно-масовий, редакційний, бібліотечний, кожен з яких виконує покладені на нього функції. Рада щомісячно проводить засідання та приймає відповідні рішення з розглянутих питань.
Центром патріотичного виховання навчального закладу є музей ім. Героя Радянського Союзу, легендарного розвідника, випускника училища 
К.С. Гнідаша. ( Фото на сайті ліцею )
При гуртожитку створено і працює музей народознавства «Світлиця», який очолює бібліотекар ліцею Коростій Н.А. Членами клубу проводяться фольклорні вечори «Скарби з бабусиної скрині», «Щедрий вечір», «Козацькому роду нема переводу».
Відповідно до щорічних планів роботи бібліотекар разом з практичним психологом, вихователями, класними керівниками, викладачами розробляє та проводить різнопланові заходи; серед яких:
- зустріч із письменниками Прилуччини – Н.Ткаченко, Н. Полив’яною, 
М. Турківським.
- виховні години «Українська минувшина», «День соборності України», «Дружба єднає щирі серця».
При бібліотеці працює клуб „Народознавець”. Клуб володіє різними формами та методами роботи, допомагає формувати у кожного учня бережливе ставлення до цінностей і скарбниць культури. Його діяльність спрямована на збереження традицій краєзнавства. Ведеться пошукова робота. Членами клубу зібрано понад 100 експонатів українського побуту.
Педагогічним колективом ліцею розроблено систему заходів, направлених на організацію контролю та зменшення кількості пропусків занять і, особливо, без поважних причин.
Майстри виробничого навчання, класні керівники щоденно перевіряють явку учнів, виявляють причини відсутності, здійснюють заходи щодо залучення до занять учнів, котрі допускають прогули. У разі хвороби учні надають медичні довідки та інші документи, що підтверджують право бути відсутнім на заняттях.

1 Дані про втрати навчального часу 
Навчальний рік Втрати навчального часу

Всього навч. годин В т.ч без поважних причин Всього на 
1 учня На 1 учня
без пов.
прич.
2013-2014 3497 121 8,7 0,3


Проте у виховній роботі мають місце недоліки та ряд невирішених питань:
1. Не досягнуто злагодженої роботи ради учнівського самоврядування та ради бібліотеки як структурного підрозділу самоврядування учнів.
2. Слабо працює батьківський комітет.
3. Бібліотечний фонд не поповнюється науково-пізнавальною та художньою літературою.

Навчально-методична діяльність

Організація навчально-методичної діяльності у Прилуцькому професійному ліцеї проводиться відповідно до Положення про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі.
Колектив Прилуцького професійного ліцею працює над науково-методичною проблемою: «Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес для розвитку творчих здібностей учнів». 
За 2013-2014 н.р викладачі та майстри виробничого навчання ліцею розробили та віддрукували 7 навчально-методичних посібників та розробили 6 електронних програмних навчальних засобів.
Напрацьований та узагальнений досвід майстри та викладачі ліцею поширюють серед викладачів та майстрів виробничого навчання ПТНЗ області. За 2013-2014 н.р на базі Прилуцького професійного ліцею пройшло 2 обласних секції.
Усі питання, що розглядались на засіданнях педагогічної ради, спрямовані на удосконалення навчально-виробничого процесу і його методичного забезпечення відповідно до державних стандартів; рішеннями педагогічних рад визначені основні напрямки роботи педколективу. Більшість прийнятих педрадою рішень носить конструктивний характер, систематично заслуховується стан роботи з виконання раніше прийнятих рішень.
Щомісячно проводяться інструктивно-методичні наради з актуальних питань організації навчально-виховного процесу, вивчення нормативно-розпорядчих документів. 
У навчальному закладі створені та працюють шість методичних комісій.
Кожна методична комісія має власну науково-методичну тему та визначені індивідуальні методичні теми членів комісії, які тісно пов’язані із загальноліцейною науково-методичною темою.
У своїй роботі методичні комісії приділяли увагу питанням удосконалення навчальних планів і програм, навчально-матеріальної бази, вивченню і узагальненню кращого досвіду роботи викладачів і майстрів виробничого навчання. Планами роботи методичних комісій передбачено обговорення методичних доповідей і розробок, обмін досвідом, впровадження передового педагогічного досвіду викладачів регіону. 
Так, у цьому навчальному році було вивчено і узагальнено досвід роботи викладача Щербини Л.О. з проблеми «Використання засобів педагогічної акмеології на уроках географії з метою розвитку творчого потенціалу учнів », майстра в/н Голуб О.М. з проблеми «Активізація розумової та пізнавальної діяльності учнів на уроках перукарської справи через упровадження системи інтерактивного навчання ».
Методичний кабінет забезпечено необхідним для проведення масових методичних заходів та індивідуальної роботи педпрацівників, збереження і демонстрації навчально-плануючої документації, методичних матеріалів та рекомендацій, методичної літератури, передплатних видань тощо. Працює постійно діюча виставка методичних напрацювань педагогічного колективу.
У плані роботи методичного кабінету визначені основні напрямки його діяльності, передбачені заходи, спрямовані на створення довідково-інформаційного фонду методичних матеріалів, організації індивідуальної роботи з викладачами, майстрами виробничого навчання, класними керівниками у підготовці та проведенні уроків та позаурочних заходів. З цією метою у ліцеї запроваджено випуск раз на рік «Методичного вісника», у якому друкуються кращі матеріали педагогічних працівників ліцею. У цьому році матеріали об’єднані темою: «Шляхи підвищення професійної компетентності учнів ПТНЗ ». Планом роботи також передбачено проведення педагогічних читань, семінару-практикуму, аукціону педагогічних ідей, присвячених роботі над загальноліцейною проблемою. 
Організація якісної методичної роботи впливає і на рівень підготовки учнів. Свої успіхи у фаховій та загальноосвітній підготовці вони демонструють під час проведення обласних олімпіад. Так, у рейтингу ПТНЗ за результатами участі команди ліцею у обласних олімпіадах із загальноосвітніх предметів у 2013- 2014 н.р посіли п’яте місце, учениця 6 ШВ групи Стрижова Марина стала переможцем І ( обласного етапу Всеукраїнського літературного конкурсу” Розкриля душі ” ( викладач Куленча І.І. ).
Забезпечення учнів ПК складає – 100%, прикладними програмними засобами із загальноосвітньої підготовки - 85%, із професійної – 60%.
У фахових журналах за 2013 – 2014 н.р. були надруковані матеріали Куленчі І.І., Тишкевич С.М. «Подорож у професію»( журнал 
«Профтехосвіта» № 2, Грицаненко О.Г. «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках з основ бухгалтерського обліку за допомогою ситуативних завдань” ( журнал «Відкритий урок » № 6 ), Голуб О.М. конспект уроку з виробничого навчання « Чоловіча стрижка «Бокс» » (журнал «Відкритий урок» № 6 ), Маляренко Н.П.» Реалізація міжпредметних зв’язків хімія та спецтехнологія як засіб підвищення професійної компетентності учнів» 
( журнал «Відкритий урок» № 6 ). 
Педагогічний колектив ліцею бере активну участь у заходах запланованих і проведених НМЦ ПТО. Зокрема у обласному конкурсі на кращу рекламно-профорієнтаційну продукцію у системі професійно-технічної освіти колектив ліцею посів почесне ІІІ місце.
Разом з тим, у навчальному закладі організація навчально-методичної діяльності має певні недоліки і проблеми, а саме:
• завершити роботу із комплектації та систематизації методичного забезпечення викладання спецдисциплін: технології зварювальних робіт, технології штукатурних робіт, матеріалознавства. 
• працювати над забезпеченням навчально-методичною літературою та прикладними комп’ютерними програмами з професійної підготовки.

Безпека життєдіяльності учасників
навчально-виховного процесу.

У Прилуцькому професійному ліцеї робота щодо створення здорових і безпечних умов праці й навчання, попередження виробничого травматизму проводиться відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці », 
« Положення про порядок розслідування нещасних випадків у професійно – технічних навчальних закладах ».
Розроблені положення :
- «Про організацію роботи з охорони праці в Прилуцькому 
професійному ліцеї» 
- «Про службу з охорони праці»
- «Про порядок розслідування нещасних випадків у ППЛ»
- «Положення про комісію з питання охорони праці ППЛ»
- «Положення про навчання учнів ППЛ професіям пов’язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці.
- «Положення про кабінет охорони праці ППЛ»
- «Положення про комісію з питань охорони праці»
- «Положення про службу спостереження за небезпечною експлуатацією будівель і споруд ППЛ»
- «Положення про енергетичну службу у ППЛ»
Навчальний заклад забезпечений діючими законодавчими і нормативно – правовими документами з питань охорони праці та пожежної безпеки.
Кабінет з предмета «Охорона праці» відповідає вимогам «Положення про кабінет з охорони праці у ПТНЗ».
Між адміністрацією і колективом Прилуцького професійного ліцею укладено колективний договір, в якому враховано більшість питань з організації безпеки життєдіяльності та створення належних умов праці. У розроблених посадових обов’язках працівників навчального закладу враховані питання охорони праці. Інструкції з охорони праці в кабінетах та навчальних майстернях з кожної професії погоджені і затверджені в установленому порядку. Складений реєстр Інструкцій з охорони праці.
У журналах теоретичного навчання ведеться облік виконання навчальної програми з предмета «Охорона праці» та «Рівня навчальних досягнень учнів».
Ведуться журнали реєстрації інструктажів : вступного, первинного, повторного, позапланового і цільового.
У кабінетах та майстернях дотримуються вимоги з охорони праці, санітарно – гігієнічних норм, забезпечується виробничий режим.
Щорічно складається та затверджується у встановленому порядку акт готовності навчального закладу до нового навчального року, та акт перевірки спортінвентаря та спецобладнання, що знаходиться в спортзалі та спортивному майданчику, на придатність їх використання.
Разом з тим слід зазначити, що :
- кабінет з предмета ” Охорона праці ” не в повній мірі відповідає встановленим вимогам, оснащений на 85% від потреби ;
- навчальний заклад не в достатній кількості забезпечений вогнегасниками .

Кадрова робота 
Навчальний заклад укомплектовано керівними і педагогічними кадрами на 84% від потреби;
- викладачами 100%
- майстрами виробничого навчання на 88%
Всі викладачі мають повну вищу освіту, що відповідає фаху.
Фаховий рівень майстрів виробничого навчання відповідає професіям та кваліфікації тих спеціальностей з яких ведеться підготовка учнів, повну вищу фахову освіту мають 6 майстрів виробничого навчання (26%); базову вищу фахову освіту мають 4 чол. (17,4%), навчаються за фахом 4 чол. (17,4%), освіта не за фахом у 9 чол. (39%), але вони вчасно проходять курси підвищення кваліфікації, стажування на підприємствах міста та мають чималий стаж роботи в ліцеї.
Підготовку робітничих кадрів здійснюють педагогічні працівники, які мають стаж педагогічної роботи:
більше 20 років – 12 чол. (24 %)
більше 10 років – 11 чол. (22%)
від 3-х до 10 років – 16 чол. (32%)
до 3-х років – 11 чол. (22%)
З метою всебічного комплексного оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників їх відповідності займаній посаді, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу в навчальному закладі проводиться атестація педагогічних працівників згідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників.
По результатах атестації навчальний процес забезпечують викладачі, які мають категорії:
- вищу 7 чол. – 43,7%, із них 4 чол. мають педагогічне звання «Старший викладач»
- І категорія – 2 чол. (12,5%)
- ІІ категорія – 3 чол. (18,7%)
- спеціаліст – 4 чол. (25%)
Педагогічне навантаження розподіляється відповідно до фахової освіти викладача.
- 2 чол. (12,5%) мали педнавантаження згідно норми;
- 10 чол. (62,5%) мали педнавантаження понад 720 годин (найбільше – 1072 години);
- 3 чол. (25%) не мали повного педнавантаження, але вони дали письмову згоду на педнавантаження менше встановленої норми.
Всі педагогічні працівники вільно володіють державною мовою, 87,5% викладачів вміють користуватися комп’ютерною технікою на рівні користувачів і застосовують її в практичній діяльності. 
Ведення особових справ, карток обліку здійснюється інспектором з кадрів відповідно до вимог. На всіх працівників навчального закладу розроблені посадові інструкції, в яких передбачені питання охорони праці і вимоги кваліфікаційних характеристик.
Разом з тим мають місце недоліки:
- навчальний заклад не забезпечений 6 майстрами виробничого навчання.

Матеріально – технічна база ліцею
Прилуцький професійний ліцей Чернігівської області для здійснення освітньої діяльності з професійної підготовки відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу має у своєму розпорядженні навчально матеріальну базу: 22 навчальних кабінети, з них 8 для загальноосвітньої підготовки, 
5 кабінетів для загально -технічної підготовки, 9 кабінетів для професійно –теоретичної підготовки, 11 навчально – виробничих майстерень, 2 лабораторії, комп’ютерний клас, бібліотеку, спортивний зал та спортивний майданчик.
Для здійснення навчально –виробничого процесу обладнано навчально –виробничі майстерні (2 слюсарні майстерні, 2 майстерні електрогазозварників, майстерня електрозварників, сантехнічна майстерня, 2 швейні майстерні, майстерня перукарів, манікюрна майстерня), лабораторії з будови та ремонту автомобілів та гарячого регулювання двигунів, навчальний автодром.
За перший квартал було повністю переобладнано систему електроживлення швейних майстерень відповідно до нормативних вимог.
В ліцеї складені та використовуються переліки матеріально-технічного забезпечення підготовки кваліфікованих робітників за фахом. По ліцею в плані роботи на навчальний рік передбачено здійснення заходів щодо поповнення навчальних кабінетів, лабораторій та майстерень сучасним обладнанням, інструментами, наочністю новими практичними, методичними матеріалами підручниками та посібниками.
Разом з тим, для повного виконання навчальних планів і програм потрібно усунути наступні недоліки:


- в кабінеті «Технологія штукатурних робіт» необхідно виготовити стенди;
- в кабінетах спецтехнологій необхідно виготовити комплекти плакатів з новітніх виробничих технологій та сучасного обладнання;

Фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність

Фінансово-господарська діяльність Прилуцького професійного ліцею направлена на забезпечення навчального процесу і здійснюється згідно з кошторисом доходів і видатків, який розробляється щорічно.
Спортивна база ліцею дозволяє створити для учнів умови для занять фізичною культурою і спортом.
Ліцей по 1.01.13 року фінансувався з обласного бюджету згідно затвердженого кошторису на рік. Надходження коштів та витрат проводяться згідно КЕКВ, по яким було заплановано. Надходження коштів на поточний рахунок установи здійснюється згідно кошторису в повному обсязі, що відповідають «фактичним видаткам». Надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетною установою також здійснюється згідно кошторису спеціального фонду.
В умовах обмеженого державного фінансування одне із основних додаткових джерел, що забезпечує видатки на організацію професійного навчання, утримання навчально-матеріальної бази, техніки, обладнання, її поновлення та розвиток навчального закладу є доходи від позабюджетної діяльності, доходи від навчально-виробничої діяльності і наданих послуг населенню, платне навчання, перепідготовка за направленням від центру зайнятості, благодійні внески, оренди приміщень. 
Надходження та використання коштів загального фонду за 2013 рік 
Надійшло коштів всього: 5662387,00 грн.
з них :
Використано на:
- заробітна плата 2778343,00 грн.
- нарахування на з/плату 971224,00 грн.
- виплата допомоги на одяг
дітям – сиротам 11970,00 грн.
- виплата компенсації на харчування
дітям – сиротам 122498,00 грн.
- оплата комунальних послуг 715626,00 грн.
( теплопостачання, водопостачання,
електроенергія, дератизація )
- стипендія 1002820,00 грн.
- виплата матеріальної допомоги
дітям – сиротам 59906,00 грн.
Надходження коштів по спеціальному фонду за 2013 рік :
- надходження за навчання груп від центру зайнятості 796,00 грн.
- за перепідготовку згідно договорів 21000,00 грн.
- виробнича практика 7745,00 грн.
- плата за харчування 50408,00 грн.
- оренда приміщень 176577,00 грн.

Всього: 256526,00 грн.
Витрачено коштів по спеціальному фонду за 2013 рік:
Всього видатків - 263252,00 грн.
із них:
- заробітна плата - 37916,00 грн.
- нарахування на заробітну плату - 12282,00 грн.
- предмети, матеріали - 92839,00 грн.
( будматеріали, канцтовари, запчастини,
бензин, електротовари, електрообладнання,
електроди, метал, матеріал для навчання груп 
від центру зайнятості, підписка і інше )
- медикаменти - 
- продукти харчування - 50408,00 грн.
- Оплата послуг - 35358,00 грн.
( послуги банка, страховка автомобілів, 
техогляд автомобілів, послуги зв’язку, 
повірка лічильника, послуги транспортних 
засобів та інше )
- інші видатки - 27179,00 грн.
( 0,3 % на культурно – масову роботу, податки, 
пені, штрафи )
- видатки на відрядження - 5941,00 грн.
- оплата комунальних послуг - 909,00 грн.
( теплопостачання, водопостачання, 
електроенергія, дератизація )
- окремі заходи по реалізації державних - 420,00 грн.
програм, не віднесені до заходів розвитку
( оплата за навчання з підвищення кваліфікації)
- обладнання і предмети довгострокового - - використання ( комп’ютер, принтер )
Надходження коштів на благодійний рахунок за 2013 рік
Надходження всього: 175351,00 грн.
в.т.ч : 
- матеріали 159108,00 грн.
із них :
- оприбутковано ПММ(паливномастильні матеріали) 145908,00 грн. 
- оприбутковано картоплі на суму 13200,00 грн.
Надійшло коштів: 16243,00 грн.
із них : 
- придбання документів про освіту 16243,00 грн.

З метою скорочення витрат на тепло-, водо-, електроресурси в установі встановлені тепло-, водо-, електролічильники.
В роботі Прилуцького професійного ліцею необхідно вирішити питання: 
- річний план роботи розробити на основі детального аналізу роботи педагогічного колективу за попередній рік ; 
- розробити заходи щодо вдосконалення організації виробничого навчання, вдосконалення педагогічної та професійної компетентності педагогічних працівників ;
- у паспортах комплексно – методичного забезпечення уточнити розділи : дидактичні засоби навчання;
- постійно впроваджувати інноваційні технології у навчально – виховний процес;
- на засіданнях педагогічної ради розглянути питання якості підготовки робітничих кадрів ;
- матеріально – технічну базу привести у відповідність до вимог ДСТ ПТО ;
- заповнити вакансії майстрів виробничого навчання відповідно до штатного розпису ;
- впровадити дієву систему внутрішнього контролю за роботою педагогічних працівників, за рівнем навчальних досягнень учнів, виявленню прогалин знань, їх узагальнення та прийняття заходів щодо підвищення якості .


Директор Прилуцького професійного
ліцею Чернігівської області                                                                     А.А.Дорошенко

 • Facebook Социальной Иконка

© 2023 ИК. Сайт создан на Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now