Положення

Погоджені                                                  Обговорені і затверджені на засіданні

Голова профкому                                       педагогічної ради 12 січня2017р.

____________ Н.А. Коростій                   протокол № 4

                                                                   Директор ліцею

«___» _____________2017 р.                    ______________ А.А. Дорошенко

                                                                    «___» _____________2017 р.

 

ПРАВИЛА

призначення академічних стипендій учням

Прилуцького професійного ліцею Чернігівської області

     1. Дані Правила розроблені на підставі Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050).

     2. Дія цих Правил поширюється на учнів денної форми навчання, які навчаються за регіональним замовленням за рахунок коштів загального фонду обласного бюджету.

      3. Учням, які навчаються згідно з угодами, укладеними між навчальними закладами та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів таких осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди.Особам, які навчалися згідно із зазначеними угодами і в установленому порядку переведені (поновлені) на навчання за регіональним замовленням за денною формою навчання (з відривом від виробництва) в межах навчального закладу або до іншого навчального закладу, призначення і виплата стипендій здійснюються згідно з цими Правилами, а саме:академічної — з місяця, що настає за датою переведення (поновлення) особи на навчання відповідно до наказу керівника навчального закладу;соціальної — за процедурою та у строки, визначені цими Правилами.

      4. Учням призначаються такі стипендії:1) академічні.2) соціальні — на підставі законів, що встановлюють державні пільги і гарантії щодо призначення соціальних стипендій для окремих категорій громадян.

        5. Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги учням, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності наказом керівника навчального закладу утворюються стипендіальні комісії. До складу стипендіальної комісії входять керівник навчального закладу, представники фінансових підрозділів, заступники директора, представники органів студентського самоврядування, первинних профспілкових організацій осіб, які навчаються. При цьому кількість осіб, які представляють у стипендіальній комісії органи студентського самоврядування та первинних профспілкових організацій осіб, які навчаються, повинна становити не менше ніж 50 відсотків складу стипендіальної комісії. У своїй роботі стипендіальна комісія керується законами та іншими нормативно-правовими актами, що визначають права і обов’язки осіб, які навчаються, цими Правилами, статутом навчального закладу.За поданням стипендіальної комісії керівник навчального закладу затверджує реєстр осіб, яким призначаються стипендії, в разі, коли рішення стипендіальної комісії не суперечить вимогам законодавства та правилам призначення стипендій навчального закладу.

      6. Стипендії виплачуються один раз на місяць.Стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю, крім випадків, зазначених у цих Правилах.У разі, коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або стипендіат вибуває з навчального закладу до закінчення строку навчання, їм виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, особа отримує академічну або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі.На час проходження практики або провадження іншої трудової діяльності з дозволу навчального закладу стипендіат зберігає право на отримання стипендії.Стипендіатам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі виплачується стипендія у розмірі, встановленому згідно з цими Правилами за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі.Учням, які навчалися за регіональним замовленням і поновили навчання за таким замовленням після академічної відпустки, академічна стипендія призначається у розмірі, який встановлюється особі згідно з цими Правилами. за результатами останнього (до перерви у навчанні) семестрового контролю.

       7. У разі, коли учень має право на безоплатне харчування, але навчальний заклад не має змоги його забезпечити, особі виплачується академічна або соціальна стипендія без урахування зменшення її розміру на харчування.Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання за денною формою (з відривом від виробництва), виплачуються щомісячна грошова допомога, передбачена законодавством, і стипендія, призначена згідно з цими Правилами.

       8. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності навчальний заклад має право надавати матеріальну допомогу та заохочення учням, які навчаються за регіональним замовленням за денною формою навчання (з відривом від виробництва) за рахунок коштів, передбачених у кошторисі навчального закладу, затвердженому у встановленому порядку. Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення, розробляється навчальним закладом та затверджується його педагогічною радою.Стипендіальна комісія приймає рішення щодо надання матеріальної допомоги та заохочення окремо щодо кожної особи і кожної виплати.

     9. Учням, які навчалися за регіональним замовленням і перебувають в академічній відпустці за медичними показаннями відповідно до наказу керівника навчального закладу, в межах коштів, передбачених у кошторисах навчального закладу, затверджених у встановленому порядку, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 відсотків мінімальної звичайної академічної стипендії навчального закладу.Учням, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також особам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки за медичними показаннями. Зазначеним у цьому пункті особам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі.

      10. Особи, які згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” мають пільги під час призначення стипендії, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова соціальна стипендія у сумі:учням — 130 гривень;

     11. Навчальний заклад у межах коштів, передбачених для виплати стипендії, вирішує питання про першочергове призначення академічних та соціальних стипендій учням:1) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;2) з числа осіб, які згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” мають пільги під час призначення стипендії;3) з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);4) які є дітьми-інвалідами та інвалідами I—III групи;5) які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності не нижчий ніж 7 за дванадцятибальною;6) яким Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти” гарантується призначення соціальної стипендії.

      12. Академічні стипендії призначаються з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю.Особи, які вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають стипендіальній комісії документи, що підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами.Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів приймає рішення щодо призначення соціальної стипендії.

      13 Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається:учням, які за результатами семестрового контролю мають хоча б з одного навчального предмета (дисципліни) менше ніж 10 балів за дванадцятибальною або середній бал успішності нижчий ніж 5 за п’ятибальною шкалою оцінювання;учням першого року навчання допершого семестрового контролю.Дія цього пункту не поширюється на осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 11 цих Правил.

      14 Учням з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, призначається соціальна стипендія у розмірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

      15. У разі коли за результатамиьнавчання успішність учня становить 10—12 балів за дванадцятибальною шкалою оцінювання з кожного навчального предмета (дисципліни), отриманих під час семестрового контролю, розмір соціальної стипендії, призначеної такій особі згідно з абзацами першим і другим пункту 13 цих Правил, збільшується на 45,5 відсотка.

     16. За особливі успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній або дослідницькій діяльності учням за поданням стипендіальної комісії навчального закладу можуть призначатися іменні або персональні стипендії навчального закладу, виплата яких здійснюється у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, відповідно до положення про іменні або персональні стипендії навчального закладу, що затверджується його керівником.Розмір іменної або персональної стипендії навчального закладу підвищується порівняно з призначеною на 65 гривень.

      17. Учням (крім тих, що зазначені у підпункті 1 пункту 11 цих Правил), які забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, розмір звичайної академічної стипендії, призначеної згідно з пунктами 13, 15, 16 цих Правил, зменшується на 50 відсотків, а тим, що забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, — на 20 відсотків.

     18. Учням, строк навчання яких становить не більше як 10 місяців, які закінчили загальноосвітні навчальні заклади, в яких вивчали основи тваринництва і сільськогосподарської техніки, а також з числа осіб, звільнених у запас із Збройних Сил, розмір стипендії, призначеної згідно з пунктами 13, 15 і 16 цих Правил, збільшується на 20 відсотків, учням, які є інвалідами по зору і слуху, — на 50 відсотків.

      19. Учням, які відповідно до наказу керівника навчального закладу поновлені на навчання за регіональним замовленням, у разі наявності права на призначення соціальної стипендії така стипендія призначається за процедурою та у строки, визначені цими Правилами.

 

 

Погоджено                                        Обговорено і затверджено на засіданні Голова профкому                              педагогічної ради 12 січня 2017р. ____________ Н.А. Коростій           протокол № 4

                                                          Директор ліцею

«___» _____________2017 р.           ______________ А.А. Дорошенко

                                                           «___» _____________2017 р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про призначення

у Прилуцькому професійному ліцею Чернігівської області

персональної стипендії

     І. Загальні положення

     1.1. Дане Положення розроблене на підставі Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. №1050).

     1.2. Це Положення визначає порядок призначення і виплати персональної стипендії (далі – Стипендії) учням Прилуцького професійного ліцею.

     1.3. Стипендія призначається з метою заохочення і подальшого стимулювання учнів, які систематично виявляють особливі успіхи в навчанні, та беруть активну участь у виробничій, громадській, художньо-творчій, фізкультурно-оздоровчій діяльності.

     1.4. Дія цього Положення поширюється на учнів Прилуцького професійного ліцею, які навчаються за регіональним замовленням.

      ІІ. Призначення та виплата Стипендії

      2.1. Визначення претендентів на одержання Стипендії здійснює стипендіальна комісія (далі – Комісія), створена за наказом директора ліцею.

     2.2. Призначення Стипендії відбувається два рази на рік, за результатами Іго та ІІго семестрів в межах стипендіального фонду.

     2.3. Клопотання про призначення Стипендії перед Комісією порушується викладачами, керівниками навчальних груп, органами учнівського самоврядування. Висунення кандидатур здійснюється гласно.

     2.4. При визначенні претендентів на отримання Стипендії враховуються такі критерії:

     • середній бал успішності учня складає 10-12 балів;

     • наявність значних успіхів та досягнень у навчальній, виробничій, громадській, художньо-творчій, фізкультурно-оздоровчій діяльності;

     • учням, які зайняли призові місця в регіональних, обласних та всеукраїнських конкурсах, олімпіадах із загальноосвітньої та професійної підготовки;

    • виявлення професійних та творчих здібностей під час проходження виробничої практики.

     2.5. Рішення стипендіальної комісії про призначення Стипендії затверджується наказом директора ліцею.

    2.6. Персональна стипендія виплачується щомісячно протягом семестру шляхом підвищення академічної стипендії на 65 гривень.

 

 

Погоджено                                                  Обговорено і затверджено на засіданні Голова профкому                                        педагогічної ради 12 січня 2017р. ____________ Н.А. Коростій                     протокол № 4

                                                                     Директор ліцею

«___» _____________2017 р.                      ______________ А.А. Дорошенко    

                                                                     «___» _____________2017 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про заохочення та надання матеріальної допомоги учням

Прилуцького професійного ліцею Чернігівської області

      

       І. Загальні положення

      1.1. Дане Положення розроблене на підставі Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. №1050).

      1.2. Це Положення визначає порядок застосування матеріального заохочення учнів і надання їм матеріальної допомоги у Прилуцькому професійному ліцеї Чернігівської області.

     1.3. Дія цього Положення поширюється на учнів Прилуцького професійного ліцею, які навчаються за рахунок коштів обласного бюджету.

     ІІ. Застосування матеріального заохочення

     2.1. Матеріальне заохочення призначається учням, які: - мають середній бал успішності не менше 7 балів; - беруть активну участь у зміцненні матеріально-технічної бази ліцею; - представляють ліцей на конференціях, олімпіадах, конкурсах, є учасниками і призерами спортивних змагань; - беруть активну участь у художній самодіяльності, громадському житті ліцею.

     2.2. Матеріальне заохочення призначається у розмірі до однієї академічної стипендії в межах коштів, передбачених на виплату стипендії.

     2.3. Якщо учень заслуговує матеріального заохочення за кількома критеріями (п. 2.1), то розмір виплати збільшується залежно від наявних коштів, передбачених на виплату стипендії, але не більше ніж одна академічна стипендія.

     2.4. Матеріальне заохочення призначається учням за підсумками роботи протягом семестру.

     2.5. Пропозиції щодо матеріального заохочення учнів подають керівники груп, викладачі, керівники гуртків, органи учнівського самоврядування за погодженням з профспілковим комітетом учнів. Висунення кандидатур здійснюється гласно.

     ІІІ. Надання матеріальної допомоги

     3.1. Матеріальна допомога надається з метою поліпшення становища учнів у складних життєвих умовах: - дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування; - які мають сім’ї з дітьми; - із малозабезпечених сімей; - особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС; - учням учасникам бойових дій та їх дітям, дітям, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи; - інвалідам І-ІІІ груп; - тривала і складна хвороба; - послаблений стан здоров’я учня, що потребує лікування та реабілітації; - смерть одного з батьків; - шкода здоров’ю та благополуччю, заподіяна внаслідок нещасного випадку.

     3.2. Матеріальна допомога надається на підставі поданих учнями заяви та документів, що засвідчують його стан, становище, статус (згідно п.3.1.).

     3.3. Матеріальна допомога учням надається у розмірі до однієї академічної стипендії.

     ІV. Призначення і виплата матеріальної допомоги та заохочення

     4.1. Вирішення питань щодо надання матеріальної допомоги та заохочення учнів здійснює стипендіальна комісія, створена за наказом директора ліцею та за погодженням з профспілковим комітетом учнів.

     4.2. Рішення стипендіальної комісії щодо надання матеріальної допомоги та заохочення учнів затверджується наказом директора.

     4.3. Виплату матеріальної допомоги та заохочення здійснює бухгалтерія ліцею

  • Facebook Социальной Иконка

© 2023 ИК. Сайт создан на Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now