ПРАВИЛА

прийому до Прилуцького професійного ліцею

Чернігівської області

на 2021 рік

І. Загальна частина
 

1.1. До Прилуцького професійного ліцею Чернігівської області (далі ліцею) приймаються громадяни України.

 

1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у навчальних закладах України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на  освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

 

1.3. Прийом громадян до ліцею здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

 

1.4. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків обласного бюджету на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення.

 

1.5. Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 

ІІ. Приймальна комісія
 

2.1. Прийом до ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Приймальна комісія:

організовує прийом заяв та документів;

проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.4. У 2021 році ліцей проводить набір учнів на денну форму навчання згідно ліцензії Міністерства освіти і науки  України та в межах планових показників регіонального замовлення (регіональне замовлення на 2021 р. щодо набору вступників для надання первинної професійної підготовки з конкретних професій з визначеним переліком професій, термінами навчання, плановими обсягами прийому, освітньо-кваліфікаційними рівнями випускників додаються).

 

  Обмеження при проведенні прийому за медичними показниками та віком.

 

  Зарахування до ліцею проводиться шляхом конкурсної співбесіди та з урахуванням середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або атестата про повну загальну середню освіту.

 

Абітурієнт має право на оскарження результатів конкурсного відбору.

Приймальна комісія працює щоденно з 8.00- до 17.00 години.

                                               Перерва з 12.00-13.00 години.

                                               Вихідні дні – субота, неділя.

Іногородні учні забезпечуються гуртожитком. Медичний огляд абітурієнти проходять за місцем проживання, про що надають довідки встановленого зразка.

2.5. Документи абітурієнтів, які вступають згідно з регіональним замовленням приймаються з 1 червня 2021 р. по 27 серпня 2021 р. Прийом слухачів відповідно до договорів укладених з юридичними та фізичними особами здійснюється впродовж року.

2.6. В 2021 році ліцей планує проводити професійно-технічне навчання та перепідготовку слухачів за договорами з фізичними та юридичними особами за скороченими  термінами навчання, згідно ліцензії Міністерства освіти і науки  України з професій:

 

 

- Слюсар з ремонту автомобілів (денна форма навчання)

- Електрогазозварник (денна форма навчання)

- Швачка (денна форма навчання)

- Перукар (денна форма навчання)

- Манікюрник (денна форма навчання)

- Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування (денна форма навчання)

- Водій автотранспортних засобів (категорія «В») (вечірня форма навчання)

 

 

ІІІ. Документи для вступу

 

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ліцею, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

документ про освіту (оригінал);

медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

        копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).    

        Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

ІV. Умови прийому
 

         4.1. Прийом до ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами співбесіди із абітурієнтами та з урахуванням середнього бала атестата про повну загальну середню освіту або свідоцтва про базову загальну середню освіту.

4.2. Конкурсний відбір проводиться поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.4. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.


 

 

V. Зарахування
 

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів  України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист  громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

особи, які вступають до ліцею за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна  комісія  приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані  до зарахування на навчання  до ліцею за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії. 

5.5.  Зарахування до навчального закладу здійснюється наказом  директора ліцею на основі протоколу приймальної комісії.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до ліцею може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

 

5.7. Зарахування до ліцею на навчання за рахунок видатків обласного бюджету на умовах регіонального замовлення, здійснюється в межах затвердженого регіонального замовлення.

 

                                               VІ. Прикінцеві положення

 

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) ліцей може проводити додатковий прийом. 

6.2. Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення. 

6.3. Матеріали, які засвідчують результати конкурсного відбору, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

        6.4. Контроль за дотриманням цих Правил прийому здійснюється Міністерством освіти і науки України, Чернігівською обласною державною адміністрацією та Управлінням освіти і науки.

        6.5. Ці Правила прийому розроблено на підставі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013р. № 499 та зареєстрованих Міністерством юстиції України від 29.05.2013 р. за № 823/23355

 

 Заст. директора з НВихР                                           Г.І. Котеленець

Конкурс електрогазозварників

https://youtu.be/3i1TMJ2vAuE

 

Набір професій

https://youtu.be/s9s0iIXYLMU

 

Урок мужності

https://youtu.be/GtoWClWVhRU

 

 

Відкриття навчального регіонального центру 

https://youtu.be/YB4hmdfDQUY

  • Facebook Социальной Иконка

© 2023 ИК. Сайт создан на Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now